Writing Rules

Yazım Kuralları:

Gönderilecek makalelerin Makale Şablonu kullanılarak hazırlanması tavsiye edilmektedir.
Gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için Dergimizin Yazım Kuralları’na tam uyumlu olması gerekmektedir.
Makalelerin Dergipark sistemine .doc veya .docx formatında yüklenmesi gerekmektedir.

1. Makalenin Türkçe ve İngilizce Başlıkları
Makalenin Ana Başlığı sayfanın ortasına hizalı biçimde, Times New Roman, 18 punto, kalın, 1,15 satır aralığı ve tüm kelimeler büyük harf olacak şekilde yazılır.
Makalenin İngilizce Başlığı sayfanın ortasına hizalı biçimde, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto, ince, 1,15 satır aralığı ve tüm kelimelerin ilk harfi büyük harf olacak şekilde yazılır.
Yazılan çalışmanın bir bildiri, tez veya proje çalışmasının bir kısmı olması veya bu çalışmalardan üretilesi/türetilmesi halinde, makalenin Türkçe ana başlığının sağ üst kısmına * işaretiyle dipnot verilmeli ve bu dipnotta ilgili açıklamalar yapılmalıdır. Dipnotlarda yer alan açıklamalar iki yana yaslı, Times New Roman yazı karakteri ile 9 punto olarak yazılmalıdır.
Türkçe ve İngilizce başlıklar için herhangi bir kelime sınırlaması olmamakla birlikte, başlıkların olabildiğince ana konuya odaklı, kısa ve öz olması önerilmektedir.

2. Makale Türü
Makale Şablonu’nda yer alan Türkçe ve İngilizce Başlık kutucuğunun sağ alt tarafında makale türü bilgisine yer verilmelidir. Dergimizde yayımlanacak bir makale için makale türü örnekleri şunlar olabilir: Araştırma Makalesi, Derleme, Teorik Makale, Teknik Not, Editöre Mektup, Kitap İncelemesi.

3. Yazarlara İlişkin Ad-Soyad ve İlgili Diğer Bilgiler
Makale başlıkları ve Makale Türü bilgilerinden sonra, sayfanın ortasına hizalı bir şekilde yazarın adı ve soyadı yazılır. Yazarın adı ilk harf büyük olacak şekilde, soyadı ise harflerin tamamı büyük olacak şekilde yazılır. Yazar ad ve soyadları Times New Roman yazı karakteri ile 14 punto ve kalın olarak yazılmalıdır. Yazarlara ilişkin bilgilerin sırasıyla; “Unvan, Kurum veya Üniversite/Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalı, e-posta, ORCID İD” şeklinde, yazar soyadlarının sağ üst köşesine 1 işaretiyle ve sırayla dipnot verilmiş şekilde sayfanın altında; iki yana yaslı ve Times New Roman yazı karakteri ile 9 punto olarak yazılmalıdır.

4. Makalenin Öz ve Abstract Kısımları, Anahtar Kelimeler ve JEL Kodları
Çalışmalarda ana metinden önce, makale yazarlarına ilişkin ad-soyad bilgilerinin altında makalenin Türkçe ve İngilizce özet bilgilerine yer verilmelidir. Makalenin özeti araştırmanın amacını, yöntemini ve elde edilen bulguları yansıtmalı, mümkünse girintisiz tek bir paragraf halinde, 100-200 kelime aralığında olacak şekilde, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Gerek “ÖZ” gerekse de “ABSTRACT” kısımlarının iki yana yaslı, Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto ve 1 satır aralığı ile yazılmalıdır. Ayrıca “ÖZ” ve “ABSTRACT” başlıkları kalın punto ile yazılmalıdır.
Türkçe anahtar kelimeler “ÖZ” metninin hemen altına “Anahtar Kelimeler” olarak yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin çalışmanın alanını tanımlayabilecek en az üç, en fazla beş adet olmalıdır. Ayrıca anahtar kelimelerin hemen altına çalışmaların ilgi alanlarının belirtildiği https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php adresinden erişilebilecek JEL kodları mutlaka yazılmalıdır. JEL kodları en fazla beş adet olmalıdır. İngilizce anahtar kelimeler ise, “ABSTRACT” metninin hemen altına “Keywords” olarak yazılmalıdır. “Anahtar Kelimeler”, “JEL Sınıflandırması”, “Keywords” ve “JEL Classification” kelimeleri, yalnızca kendileri kalın olacak şekilde iki yana yaslı, Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto ve 1 satır aralığı ile yazılmalıdır.

5. Başlıklar
Yazılar, Giriş Bölümü ile birlikte ikinci sayfadan itibaren başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır. Makalenin tüm ana ve alt başlıklarına numara verilmelidir.
Birinci Seviye Başlıklar (Ana Başlıklar): Paragraf girintisi vermeden, Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto, kalın ve düz olmalı, tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. Satır aralığı: 1, Önce: 30 pt, Sonra: 18 pt. Birinci seviye başlığın altındaki metin, girintisiz yeni bir paragrafla başlar. Sonraki paragraflar soldan 0,50 cm girintili olarak devam eder.
İkinci Seviye Başlıklar: Paragraf girintisi vermeden, Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto, kalın ve düz olmalı, yalnızca ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Satır aralığı: 1, Önce: 18 pt, Sonra: 18 pt. İkinci seviye başlığın altındaki metin, girintisiz yeni bir paragrafla başlar. Sonraki paragraflar soldan 0,50 cm girintili olarak devam eder.
Üçüncü Seviye Başlıklar: Paragraf girintisi vermeden, Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto, kalın ve düz olmalı, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük ve italik olarak yazılmalıdır. Satır aralığı: 1, Önce: 18 pt, Sonra: 18 pt. Üçüncü seviye başlığın altındaki metin, girintisiz yeni bir paragrafla başlar. Sonraki paragraflar soldan 0,50 cm girintili olarak devam eder.
Dördüncü Seviye Başlıklar: 0,50 cm girinti verilerek, Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto, kalın ve düz olmalı, yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Satır aralığı: 1, Önce: 6 pt, Sonra: 6 pt. Dördüncü seviye başlığın sonuna “nokta” konur ve metne bu nokta işaretinden sonra başlanır. Sonraki paragraflar soldan 0,50 cm girintili olarak devam eder.
Beşinci Seviye Başlıklar: 0,50 cm girinti verilerek, Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto, kalın ve düz olmalı, yalnızca ilk harfleri büyük ve italik olarak yazılmalıdır. Satır aralığı: 1, Önce: 6 pt, Sonra: 6 pt. Beşinci seviye başlığın sonuna “nokta” konur ve metne bu nokta işaretinden sonra başlanır. Sonraki paragraflar soldan 0,50 cm girintili olarak devam eder.

6. Ana Metin
Makaleler, dipnot ve kaynakça dahil 10.000 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Sayfa yapısı A4 ebadında, MS Office Word dosyasında, kenar boşlukları sağdan ve soldan 2,5 cm; üstten ve alttan ise 2,5 cm; Cilt Payı: Sol olmak üzere, 1 Satır Aralıklı, İki Yana Yaslı ve paragraf arası boşluğu, öncesi ve sonrası 6 pt olacak şekilde ayarlanmalıdır. Makalede 11 punto Times New Roman yazı karakterleri kullanılmalı, satır sonunda heceleme yapılmamalıdır. Metni oluşturan kelimeler arasında birden fazla boşluk (space) bırakılmamalı, noktalama işaretleri kendilerinden önceki kelimelere bitişik yazılmalıdır. Söz konusu işaretlerden sonra ise bir harflik boşluk bırakılmalıdır. Har başlığın altındaki ilk paragrafta ilk satır girintisi olmamalı; ancak sonraki paragraflarda 0,50 cm’lik ilk satır girintisi olmalıdır. Paragraf geçişlerinde satır atlanmamalıdır.
Dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazılması gereken çalışmada, noktalama işaretlerinin kullanımı, kelime ve kısaltmaların yazımı; güncel Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınarak, açık ve yalın anlatım niteliklerini taşımalıdır. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.

7. Şekil, Tablo, Grafik, Resim ve Fotoğraflar
Şekil, tablo, grafik ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. 10 punto Times New Roman Bold karakterine uygun hazırlanması gereken şekil ve tablo başlıkları ardışık olarak numaralandırılmalı (Tablo 1) ve içeriğine göre Türkçe olarak adlandırılmalıdır. Sayfaya sığmayan şekil, tablo ve diğer unsurlar için başlıklar 8 veya 9 punto olarak da yazılabilir.
Numara ve başlıklar, şekil, tablo, grafik, resim ve fotoğrafların üstüne gelecek biçimde yazılmalıdır. “Tablo 1” yazısı sola hizalı, 1 satır aralıklı (önce: 24 pt, sonra: 6 pt) olarak, tablonun başlığı ise, “Tablo 1”in bir satır altına (sola hizalı, 1 satır aralıklı, önce: 6 pt, sonra: 6 pt) ve italik olarak yazılmalıdır. Tablo başlığı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, diğer kelimeler ise küçük harflerle yazılmalıdır.
Gerektiğinde alıntılanan, düzenlenen, adapte edilen veya olduğu gibi alınan tablo, şekil ve diğer unsurlar için kaynak bilgileri ve yazar(lar)ın eklemek istediği diğer bilgiler bunların hemen altında “Not.”olarak tabloda kullanılan punto ile uyumlu olarak Makale Şablonu’nda belirtilen şekilde verilmelidir. Burada alıntı kaynak bilgisine yer verilmesi halinde, ilgili kaynak KAYNAKLAR arasında da kaynak gösterim kurallarına uygun bir şekilde gösterilmelidir. Olduğu gibi alınan veya adapte edilen tablo, şekil ve diğer unsurların telif hakkı bilgisine yer verilmeli ve orijinal kaynağın telif hakkı sahibinden izin alınması gerekmektedir. Tablo için “Not.” kısmında kısaltma tanımlamaları, istatistiksel çalışmalarda p-değerlerine ilişkin açıklamalar ve telif hakkı bilgisi gibi tabloya ilişkin açıklanması gereken ek hususlara yer verilebilir. Her tablo, şekil ve diğer unsurların altında not bulunması zorunlu değildir.
Tablolar resim olarak değil; düzenlenebilir metin olarak sunulmalıdır. Resim ve fotoğraflar, kabul edilebilir bir formatta (JPEG, PDF veya MS Office Dosyaları gibi) gönderilmeli ve ayrıca doğru çözünürlükte olmalıdır.

Rakam, Sayı ve Denklemler
Rakam, sayı ve denklemlerde genel olarak Arap rakamları kullanılmalıdır. Yerleşik terminolojide kullanımının uygun olması halinde Roma rakamları kullanılmalıdır. Örneğin istatistikte Tip II hata (Type II error), Tip 2 hata (Type 2 error) şeklinde yazılmamalıdır.
Makalede 1 ile 9 arasındaki rakamlar, cümle veya başlıkların başlangıcında bulunan sayılar ile evrensel olarak gösterimi yazı şeklinde olacağı kabul edilmiş sayıların yazıyla yazılması gerekmektedir. Örneğin; İslam’ın Beş Şartı, On İki Havari gibi. Bunun haricindeki tüm durumlarda sayılar matematiksel olarak yazılacaktır.
Ondalık kesirlerin başında sıfır (0) yazılmalı ve ondalık basamaklar virgül ile ayrılmalıdır.
Üç ve daha fazla basamaklı sayıları gösterirken “nokta” işareti kullanılmalıdır. Örneğin; 1.000, 10.000 gibi.
Denklemlere verilecek sıra numarası parantez içinde sayfanın sağında yer almalıdır. Denklemlerin türetilişi yazıda açıkça gösterilmemişse, hakemlerin değerlendirmesi için, türetme işlemi bütün basamaklarıyla ayrı bir sayfada gösterilmelidir.

8. Metin İçi Kaynak Gösterme (Atıflar)
Kaynak göstermede kesinlikle dipnot kullanılmamalıdır.
Makalede yapılacak atıflar, ilgili yerden hemen sonra, parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayın yılı ve sayfa numarası sırasıyla verilebilir (Okay, 1990: 28). Alternatif olarak yazarın soyadı ve eserin yayın yılına da yer verilebilir (Okay, 1990). Ancak blok alıntılarda (40 kelime ve daha fazla kelime içeren alıntılarda) mutlaka sayfa numarası belirtilmelidir. Ayrıca blok alıntılar Makale Şabonu’nda olduğu gibi italik ve soldan-sağdan girintili şekilde yazılmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için APA 7 kuralları incelenebilir.
Birden fazla kaynak gösterileceği durumlarda eserler aynı parantez içinde, en eski tarihli olandan yeni olana doğru, birbirinden noktalı virgülle ayrılarak sıralanmalıdır (Sancak, 1991: 22; Hancı, 1998: 145; Engin, 2015: 254).
Aynı yazar veya tüzel kişinin aynı yıl içerisindeki eserlerine atıfta bulunurken, atıflar şu şekilde gösterilmelidir: (Şahin, 2001a: 18-25), (Şahin, 2001b: 78-79) veya (Şahin, 2001a: 18-25; 2001b: 78-79) şeklinde bir yol izlenir.
İki yazarlı Türkçe kaynaklar için metin içinde ve kaynakçada araya “ve” bağlacı konulmalı (Şafak ve Öz, 2003: 15), iki yazarlı İngilizce kaynaklar içinse araya “&”işareti konulmalı (Tank & Farrel, 2021: 4); ikiden fazla yazarlı Türkçe kaynaklarda ilk yazarın soyadından sonra “vd.” (Barutçu vd., 2005: 157), İngilizce kaynaklarda ise “et al.” kısaltması kullanılmalıdır (Detzen et al., 2021). Yazarın aynı yıl yayınlanmış iki eseri, yayın yılına bir harf eklenmek suretiyle ayırt edilir (İlhan, 2003a: 25), (İlhan, 2003b: 58).
Soyadları aynı olan iki yazarın aynı yılda yayınlanmış olan eserleri, adların ilk harflerinin de yazılması yoluyla belirtilmelidir (Demir, A. 2003: 46), (Demir, H. 2003: 27).
Ulaşılamayan bir yayına metin içinde atıf yapılırken, bu kaynakla birlikte alıntının yapıldığı eser şu şekilde gösterilmelidir: (Köprülü, 1911: 75’ten aktaran; Çelik, 1998: 25). Aktarılan veya alıntılanan eserin Kaynakça’da verilmesine gerek yoktur.
Sözlü kaynak kullanılıyorsa, kaynak kişinin adı, soyadı, görüşme tarih ve yer bilgilerini içermelidir.
Yayın tarihi bulunamazsa en son telif hakkı (copyright) tarihi verilir. Tarih bilgisi hiçbir şekilde bulunamıyorsa “tarih yok” anlamına gelen “t.y.” kısaltması kullanılır.

9. Kaynakça
Metinde gönderme yapılan bütün kaynaklar kaynakçada belirtilmeli, gönderme yapılmayan kaynaklar kaynakçaya konmamalıdır. Kaynaklar, ana metnin sonunda yazar soyadlarına göre (Soyadı Kanunu'ndan öncekiler için yazar adı esas alınır) alfabetik olarak verilmelidir. Yazar soyadları ilgili satırın sol tarafına gelecek şekilde ve ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Bir sonraki satıra geçilmesi halinde, sonraki satır 1 cm içeriden başlamalıdır. Dergi ve derlemelerdeki makalelerin sayfa numaraları belirtilmelidir.
Metin İçi Kaynak ve Kaynakça İle İlgili Bazı Örnekler
2021 yılı itibariyle Dergimizde APA (American Psychological Association) 7. Sürüm referans sistemine geçilmiştir. Gönderilecek olan makalelerin APA 7’de yer alan kaynak gösterme kurallarını esas almak suretiyle düzenlenmiş olması gerekmektedir.
APA 7 için American Psychological Association tarafından 2020 yılında yayınlanan Publication Manual of the American Psychological Association [APA 7th Edition] isimli kitabın 10. Bölümü’nde yer alan kaynak örneklerine bakabilir veya https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples#journal adresinden kaynak gösterim kurallarını ve örneklerini inceleyebilirsiniz.

APA 7 kaynak gösterme kurallarıyla ilgili olarak birtakım örneklere aşağıda yer verilmiştir.

1. DOI numaralı bilimsel makale
Schantl, F. S., & Wagenhofer, A. (2020). Deterrence of financial misreporting when public and private enforcement strategically interact. Journal of Accounting and Economics, 70(1), 1-24. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2020.101311

Parantez içi gösterim: (Schantl & Christiansen, 2020) veya (Schantl & Christiansen, 2020: 5)
Metinsel gösterim: Schantl & Christiansen (2020)

2. DOI numarasız bilimsel makale
Tektüfekçi, F. ve Kutay, N. (2021). Japonya’daki proaktif düzenleme olan Japon Sarbanes Oxley Yasası üzerine bütüncül bir yaklaşım. Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi, 4(1), 1-19.

Parantez içi gösterim: (Tektüfekçi ve Kutay, 2021) veya (Tektüfekçi ve Kutay, 2021: 5)
Metinsel gösterim: Tektüfekçi ve Kutay (2021)

Ahmann, E., Tuttle, L. J., Saviet, M., & Wright, S. D. (2018). A descriptive review of ADHD coaching research: Implications for college students. Journal of Postsecondary Education and Disability, 31(1), 17-39.

Parantez içi gösterim: (Ahmann et al., 2018)
Metinsel gösterim: Ahmann et al. (2018)

3. Basım aşamasındaki bilimsel makale
McBride, K., & Verma, S. (2021). Exploring accounting history and accounting in history. The British Accounting Review.

Parantez içi gösterim: (McBride & Verda., 2018)
Metinsel gösterim: McBride & Verda (2018)

4. Gazete makalesi
Guarino, B. (2017, December 4). How will humanity react to alien life? Psychologists have some predictions. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-scinece/wp/2017/12/04/how-will-
humanity-react-to-alien-life-psychologists-have-some-predictions

Parantez içi gösterim: (Guariono, 2017)
Metinsel gösterim: Guarino (2018)

5. Blog gönderisi (yazısı)
Klymkowsky, M. (2018, September 15). Can we talk scientifically about free will? Sci-Ed. https://blogs.plos.org/scied/2018/09/15/can-we-talk-scientifically-about-free-will/

Parantez içi gösterim: (Klymkowsky, 2017)
Metinsel gösterim: Klymkowsky (2018)

6. DOI numaralı kitap
Brown, L. S. (2018). Feminist therapy (2nd ed.). American Psychological Association, https://doi.org/10.1037/0000092-000

Parantez içi gösterim: (Brown, 2017) veya (Brown, 2017: 20)
Metinsel gösterim: Brown (2018)

7. DOI numarasız editörlü kitap
Hacker Hughes, J. (Ed.). (2017). Military veteran psychological health and social care: Comtemporary approaches. Routledge.

Parantez içi gösterim: (Hacker Hughes, 2017) veya (Hacker Hughes, 2017: 20)
Metinsel gösterim: Hacker Hughes (2018)

Bozkurt, N. (1999). Muhasebe denetimi (2. Baskı). Alfa Yayınları.

Parantez içi gösterim: (Bozkurt, 1999) veya (Bozkurt, 1999: 48)
Metinsel gösterim: Bozkurt (1999)

8. DOI numarasız editörlü kitapta bölüm
Erdoğan, N. (2006). Yabancı Kaynaklar. Yılmaz Benligiray (Ed.), Muhasebe Uygulamaları (1. Baskı, ss. 97-110). Anadolu Üniversitesi.

Parantez içi gösterim: (Erdoğan, 2006) veya (Erdoğan, 2006: 20)
Metinsel gösterim: Erdoğan (2006)

9. Sözlük veya ansiklopediden alıntı (tarih yoksa Türkçe kaynak için t.y.; İngilizce kaynak için n.d. kullanılmalıdır.)
Merriam-Webster. (n.d.) Self-report. In Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved July 12,2019, from https://www.merriam-webster.com/dictionary/self-report

Parantez içi gösterim: (Merriam-Webster, n.d.)
Metinsel gösterim: Merriam-Webster (n.d.)

10. Kongre, sempozyum vb.
Fistek, A., Jester, E. & Sonneberg, K. (2017, July, 12-15). Everybody’s got a little music in them: Using music therapy to connect, engage, and motivate [Conference session]. Auism Society National Conference, Milwaukee, WI, United States. https://asa.confex.com/asa/2017/webprogramarchives/Session9517.html

Parantez içi gösterim: (Fistek et al., 2017)
Metinsel gösterim: Fistek et al. (2017)

TÜRMOB. (2010). 2. Muhasebe Etik Kongresi “Yaşamda ve Meslekte Etik”. https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/download/acfe55f7-a913-4583-ac91-35210c617ed4

Parantez içi gösterim: (TÜRMOB, 2010)
Metinsel gösterim: TÜRMOB (2010)

De Boer, & LaFavor, T. (2018, April, 26-29). The art and significance of successfully identifying resilient individuals: A person-focused approach. In A. M. Schmidt & A. Kryvanos (Chairs), Perspectives on resilience: Conceptualization, measurement, and enchancement [Symposium]. Western Psychological Association 98th Annual Convention, Portland, OR, United States.

Parantez içi gösterim: (De Boer & LaFavor, 2010)
Metinsel gösterim: De Boer and LaFavor (2010)

Towers-Clark, J. (2017, 6-10 Aralık). Meslek mensuplarının geliştirilmesinde inovasyon. N. Cömert (Oturum Başkanı), Dünyada Muhasebe Denetiminin Geleceği: Teknoloji ve İnovasyon Muhasebe Denetimini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor? [Sempozyum]. XII. Uluslararası Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye.

Parantez içi gösterim: (Towers-Clark, 2017)
Metinsel gösterim: Towers-Clark (2017)

11. Tezler
Yayımlanmamış Tezler:
Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders (Unpublished doctoral dissertation). University of Virginia.
Parantez içi gösterim: (Harris, 2014)
Metinsel gösterim: Harris (2014)


Veritabanından Edinilen Tezler:
Ayalp, G. E. (2019). Türkiye’de ve Dünya’da yaşanan muhasebe skandalları, yapılan düzenlemeler, usulsüzlük yapan şirket ve bankaların incelenmesi. (Tez No: 540868) (Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Daha ayrıntılı örnekler için lütfen şu linki inceleyiniz:
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples#journal

Gönderim-Kabul Süresi (Ortalama): 42,04 gün (6 hafta)

Makale Kabul Oranı: 0,59

Makale İndirme Sayısı (2018-2020): 18.042