Etik Kurul İzni

TR Dizin kapsamında yer alan Etik Kurallar 2020 yılından itibaren ayrıntılandırılmış, araştırma alanında "etik kurul izni gerektiren çalışmalar" için izinlerin alındığı varsayılarak “izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi” hususu TR Dizin kapsamındaki dergilerin kriterlerine eklenmiştir.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

SORU 1: Tüm makaleler için etik kurul izni gerekli midir?

Hayır. Kriterlerde de “Etik Kurul İzni gerektiren” makaleler olarak belirtilmektedir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

(1) Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
(2) İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
(3) İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
(4) Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
(5) Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;
(6) Olgu sunumlarında (vaka analizi) “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığının belirtilmesi,
(7) Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
(8) Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

SORU 2: Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük etik Kurul İzni alınmalı mıdır?

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

SORU 3: TR Dizin’in bu kuralları ile üniversiteler dışında yapılan yayınlara kısıt mı getirilmiştir?

Hayır. Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara başvurabilmektedir.

Bu kapsama giren yayın üreterek Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi'ne gönderecek yazarların, almış oldukları bu izni veya aydınlatılmış onam formunu hem başvurusu esnasında sisteme yüklemesi hem de makalelerinde belirtmesi gerekmektedir.

Bu uygulamanın makalede belirtilmesi aşağıdaki örnek gibidir ve bu bilgiye makalenin sonunda kaynakçadan önce yer verilmelidir.

Etik Kurul Onayı: Bu çalışma için Balıkesir Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu'ndan ../../.... tarihli ve ..../.. sayılı Etik Kurul Onayı alınmıştır. (Burada Kurul Adı, Değerlendirme Tarihi ve Etik İzin Belgesi Sayı Numarası belirtilmelidir. Söz konusu bu bilgiler, ayrıca ana metin içerisinde de yöntem bölümünde yer almalıdır.)

Bilgilendirilmiş Onam: Katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alınmıştır.

Last Update Time: 6/4/21, 10:45:41 AM

Gönderim-Kabul Süresi (Ortalama): 42,04 gün (6 hafta)

Makale Kabul Oranı: 0,59

Makale İndirme Sayısı (2018-2020): 18.042