Volume: 5 Issue: 2, 7/31/22

Year: 2022

Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi'nin amacı; Muhasebe ve Maliye ile ilgili alanlarda yapılan bilimsel çalışmaların etik değerlere ve yayın koşullarına bağlı olarak değerlendirilmesi ve içerdiği görüş ve düşünceler yazarlarına ait olmak kaydıyla bilim dünyası ve uygulamacılarla paylaşılmasıdır.

Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanır. Dergi'de Muhasebe ve Maliye ile ilgili bilim dallarını ilgilendiren konularda Türkçe hazırlanmış, özgün ve nitelikli makaleler başta olmak üzere konferans notları, örnek olay çalışmaları ile kitap tanıtım ve eleştirileri gibi makale dışı yazılar yayımlanabilir.

Yazım Kuralları:

Gönderilecek makalelerin Makale Şablonu kullanılarak hazırlanması tavsiye edilmektedir.
Gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için Dergimizin Yazım Kuralları’na tam uyumlu olması gerekmektedir.
Makalelerin Dergipark sistemine .doc veya .docx formatında yüklenmesi gerekmektedir.

1. Makalenin Türkçe ve İngilizce Başlıkları
Makalenin Ana Başlığı sayfanın ortasına hizalı biçimde, Times New Roman, 18 punto, kalın, 1,15 satır aralığı ve tüm kelimeler büyük harf olacak şekilde yazılır.
Makalenin İngilizce Başlığı sayfanın ortasına hizalı biçimde, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto, ince, 1,15 satır aralığı ve tüm kelimelerin ilk harfi büyük harf olacak şekilde yazılır.
Yazılan çalışmanın bir bildiri, tez veya proje çalışmasının bir kısmı olması veya bu çalışmalardan üretilesi/türetilmesi halinde, makalenin Türkçe ana başlığının sağ üst kısmına * işaretiyle dipnot verilmeli ve bu dipnotta ilgili açıklamalar yapılmalıdır. Dipnotlarda yer alan açıklamalar iki yana yaslı, Times New Roman yazı karakteri ile 9 punto olarak yazılmalıdır.
Türkçe ve İngilizce başlıklar için herhangi bir kelime sınırlaması olmamakla birlikte, başlıkların olabildiğince ana konuya odaklı, kısa ve öz olması önerilmektedir.

2. Makale Türü
Makale Şablonu’nda yer alan Türkçe ve İngilizce Başlık kutucuğunun sağ alt tarafında makale türü bilgisine yer verilmelidir. Dergimizde yayımlanacak bir makale için makale türü örnekleri şunlar olabilir: Araştırma Makalesi, Derleme, Teorik Makale, Teknik Not, Editöre Mektup, Kitap İncelemesi.

3. Yazarlara İlişkin Ad-Soyad ve İlgili Diğer Bilgiler
Makale başlıkları ve Makale Türü bilgilerinden sonra, sayfanın ortasına hizalı bir şekilde yazarın adı ve soyadı yazılır. Yazarın adı ilk harf büyük olacak şekilde, soyadı ise harflerin tamamı büyük olacak şekilde yazılır. Yazar ad ve soyadları Times New Roman yazı karakteri ile 14 punto ve kalın olarak yazılmalıdır. Yazarlara ilişkin bilgilerin sırasıyla; “Unvan, Kurum veya Üniversite/Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalı, e-posta, ORCID İD” şeklinde, yazar soyadlarının sağ üst köşesine 1 işaretiyle ve sırayla dipnot verilmiş şekilde sayfanın altında; iki yana yaslı ve Times New Roman yazı karakteri ile 9 punto olarak yazılmalıdır.

4. Makalenin Öz ve Abstract Kısımları, Anahtar Kelimeler ve JEL Kodları
Çalışmalarda ana metinden önce, makale yazarlarına ilişkin ad-soyad bilgilerinin altında makalenin Türkçe ve İngilizce özet bilgilerine yer verilmelidir. Makalenin özeti araştırmanın amacını, yöntemini ve elde edilen bulguları yansıtmalı, mümkünse girintisiz tek bir paragraf halinde, 100-200 kelime aralığında olacak şekilde, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Gerek “ÖZ” gerekse de “ABSTRACT” kısımlarının iki yana yaslı, Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto ve 1 satır aralığı ile yazılmalıdır. Ayrıca “ÖZ” ve “ABSTRACT” başlıkları kalın punto ile yazılmalıdır.
Türkçe anahtar kelimeler “ÖZ” metninin hemen altına “Anahtar Kelimeler” olarak yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin çalışmanın alanını tanımlayabilecek en az üç, en fazla beş adet olmalıdır. Ayrıca anahtar kelimelerin hemen altına çalışmaların ilgi alanlarının belirtildiği https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php adresinden erişilebilecek JEL kodları mutlaka yazılmalıdır. JEL kodları en fazla beş adet olmalıdır. İngilizce anahtar kelimeler ise, “ABSTRACT” metninin hemen altına “Keywords” olarak yazılmalıdır. “Anahtar Kelimeler”, “JEL Sınıflandırması”, “Keywords” ve “JEL Classification” kelimeleri, yalnızca kendileri kalın olacak şekilde iki yana yaslı, Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto ve 1 satır aralığı ile yazılmalıdır.

5. Başlıklar
Yazılar, Giriş Bölümü ile birlikte ikinci sayfadan itibaren başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır. Makalenin tüm ana ve alt başlıklarına numara verilmelidir.
Birinci Seviye Başlıklar (Ana Başlıklar): Paragraf girintisi vermeden, Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto, kalın ve düz olmalı, tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. Satır aralığı: 1, Önce: 30 pt, Sonra: 18 pt. Birinci seviye başlığın altındaki metin, girintisiz yeni bir paragrafla başlar. Sonraki paragraflar soldan 0,50 cm girintili olarak devam eder.
İkinci Seviye Başlıklar: Paragraf girintisi vermeden, Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto, kalın ve düz olmalı, yalnızca ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Satır aralığı: 1, Önce: 18 pt, Sonra: 18 pt. İkinci seviye başlığın altındaki metin, girintisiz yeni bir paragrafla başlar. Sonraki paragraflar soldan 0,50 cm girintili olarak devam eder.
Üçüncü Seviye Başlıklar: Paragraf girintisi vermeden, Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto, kalın ve düz olmalı, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük ve italik olarak yazılmalıdır. Satır aralığı: 1, Önce: 18 pt, Sonra: 18 pt. Üçüncü seviye başlığın altındaki metin, girintisiz yeni bir paragrafla başlar. Sonraki paragraflar soldan 0,50 cm girintili olarak devam eder.
Dördüncü Seviye Başlıklar: 0,50 cm girinti verilerek, Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto, kalın ve düz olmalı, yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Satır aralığı: 1, Önce: 6 pt, Sonra: 6 pt. Dördüncü seviye başlığın sonuna “nokta” konur ve metne bu nokta işaretinden sonra başlanır. Sonraki paragraflar soldan 0,50 cm girintili olarak devam eder.
Beşinci Seviye Başlıklar: 0,50 cm girinti verilerek, Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto, kalın ve düz olmalı, yalnızca ilk harfleri büyük ve italik olarak yazılmalıdır. Satır aralığı: 1, Önce: 6 pt, Sonra: 6 pt. Beşinci seviye başlığın sonuna “nokta” konur ve metne bu nokta işaretinden sonra başlanır. Sonraki paragraflar soldan 0,50 cm girintili olarak devam eder.

6. Ana Metin
Makaleler, dipnot ve kaynakça dahil 10.000 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Sayfa yapısı A4 ebadında, MS Office Word dosyasında, kenar boşlukları sağdan ve soldan 2,5 cm; üstten ve alttan ise 2,5 cm; Cilt Payı: Sol olmak üzere, 1 Satır Aralıklı, İki Yana Yaslı ve paragraf arası boşluğu, öncesi ve sonrası 6 pt olacak şekilde ayarlanmalıdır. Makalede 11 punto Times New Roman yazı karakterleri kullanılmalı, satır sonunda heceleme yapılmamalıdır. Metni oluşturan kelimeler arasında birden fazla boşluk (space) bırakılmamalı, noktalama işaretleri kendilerinden önceki kelimelere bitişik yazılmalıdır. Söz konusu işaretlerden sonra ise bir harflik boşluk bırakılmalıdır. Har başlığın altındaki ilk paragrafta ilk satır girintisi olmamalı; ancak sonraki paragraflarda 0,50 cm’lik ilk satır girintisi olmalıdır. Paragraf geçişlerinde satır atlanmamalıdır.
Dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazılması gereken çalışmada, noktalama işaretlerinin kullanımı, kelime ve kısaltmaların yazımı; güncel Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınarak, açık ve yalın anlatım niteliklerini taşımalıdır. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.

7. Şekil, Tablo, Grafik, Resim ve Fotoğraflar
Şekil, tablo, grafik ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. 10 punto Times New Roman Bold karakterine uygun hazırlanması gereken şekil ve tablo başlıkları ardışık olarak numaralandırılmalı (Tablo 1) ve içeriğine göre Türkçe olarak adlandırılmalıdır. Sayfaya sığmayan şekil, tablo ve diğer unsurlar için başlıklar 8 veya 9 punto olarak da yazılabilir.
Numara ve başlıklar, şekil, tablo, grafik, resim ve fotoğrafların üstüne gelecek biçimde yazılmalıdır. “Tablo 1” yazısı sola hizalı, 1 satır aralıklı (önce: 24 pt, sonra: 6 pt) olarak, tablonun başlığı ise, “Tablo 1”in bir satır altına (sola hizalı, 1 satır aralıklı, önce: 6 pt, sonra: 6 pt) ve italik olarak yazılmalıdır. Tablo başlığı yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, diğer kelimeler ise küçük harflerle yazılmalıdır.
Gerektiğinde alıntılanan, düzenlenen, adapte edilen veya olduğu gibi alınan tablo, şekil ve diğer unsurlar için kaynak bilgileri ve yazar(lar)ın eklemek istediği diğer bilgiler bunların hemen altında “Not.”olarak tabloda kullanılan punto ile uyumlu olarak Makale Şablonu’nda belirtilen şekilde verilmelidir. Burada alıntı kaynak bilgisine yer verilmesi halinde, ilgili kaynak KAYNAKLAR arasında da kaynak gösterim kurallarına uygun bir şekilde gösterilmelidir. Olduğu gibi alınan veya adapte edilen tablo, şekil ve diğer unsurların telif hakkı bilgisine yer verilmeli ve orijinal kaynağın telif hakkı sahibinden izin alınması gerekmektedir. Tablo için “Not.” kısmında kısaltma tanımlamaları, istatistiksel çalışmalarda p-değerlerine ilişkin açıklamalar ve telif hakkı bilgisi gibi tabloya ilişkin açıklanması gereken ek hususlara yer verilebilir. Her tablo, şekil ve diğer unsurların altında not bulunması zorunlu değildir.
Tablolar resim olarak değil; düzenlenebilir metin olarak sunulmalıdır. Resim ve fotoğraflar, kabul edilebilir bir formatta (JPEG, PDF veya MS Office Dosyaları gibi) gönderilmeli ve ayrıca doğru çözünürlükte olmalıdır.

Rakam, Sayı ve Denklemler
Rakam, sayı ve denklemlerde genel olarak Arap rakamları kullanılmalıdır. Yerleşik terminolojide kullanımının uygun olması halinde Roma rakamları kullanılmalıdır. Örneğin istatistikte Tip II hata (Type II error), Tip 2 hata (Type 2 error) şeklinde yazılmamalıdır.
Makalede 1 ile 9 arasındaki rakamlar, cümle veya başlıkların başlangıcında bulunan sayılar ile evrensel olarak gösterimi yazı şeklinde olacağı kabul edilmiş sayıların yazıyla yazılması gerekmektedir. Örneğin; İslam’ın Beş Şartı, On İki Havari gibi. Bunun haricindeki tüm durumlarda sayılar matematiksel olarak yazılacaktır.
Ondalık kesirlerin başında sıfır (0) yazılmalı ve ondalık basamaklar virgül ile ayrılmalıdır.
Üç ve daha fazla basamaklı sayıları gösterirken “nokta” işareti kullanılmalıdır. Örneğin; 1.000, 10.000 gibi.
Denklemlere verilecek sıra numarası parantez içinde sayfanın sağında yer almalıdır. Denklemlerin türetilişi yazıda açıkça gösterilmemişse, hakemlerin değerlendirmesi için, türetme işlemi bütün basamaklarıyla ayrı bir sayfada gösterilmelidir.

8. Metin İçi Kaynak Gösterme (Atıflar)
Kaynak göstermede kesinlikle dipnot kullanılmamalıdır.
Makalede yapılacak atıflar, ilgili yerden hemen sonra, parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayın yılı ve sayfa numarası sırasıyla verilebilir (Okay, 1990: 28). Alternatif olarak yazarın soyadı ve eserin yayın yılına da yer verilebilir (Okay, 1990). Ancak blok alıntılarda (40 kelime ve daha fazla kelime içeren alıntılarda) mutlaka sayfa numarası belirtilmelidir. Ayrıca blok alıntılar Makale Şabonu’nda olduğu gibi italik ve soldan-sağdan girintili şekilde yazılmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için APA 7 kuralları incelenebilir.
Birden fazla kaynak gösterileceği durumlarda eserler aynı parantez içinde, en eski tarihli olandan yeni olana doğru, birbirinden noktalı virgülle ayrılarak sıralanmalıdır (Sancak, 1991: 22; Hancı, 1998: 145; Engin, 2015: 254).
Aynı yazar veya tüzel kişinin aynı yıl içerisindeki eserlerine atıfta bulunurken, atıflar şu şekilde gösterilmelidir: (Şahin, 2001a: 18-25), (Şahin, 2001b: 78-79) veya (Şahin, 2001a: 18-25; 2001b: 78-79) şeklinde bir yol izlenir.
İki yazarlı Türkçe kaynaklar için metin içinde ve kaynakçada araya “ve” bağlacı konulmalı (Şafak ve Öz, 2003: 15), iki yazarlı İngilizce kaynaklar içinse araya “&”işareti konulmalı (Tank & Farrel, 2021: 4); ikiden fazla yazarlı Türkçe kaynaklarda ilk yazarın soyadından sonra “vd.” (Barutçu vd., 2005: 157), İngilizce kaynaklarda ise “et al.” kısaltması kullanılmalıdır (Detzen et al., 2021). Yazarın aynı yıl yayınlanmış iki eseri, yayın yılına bir harf eklenmek suretiyle ayırt edilir (İlhan, 2003a: 25), (İlhan, 2003b: 58).
Soyadları aynı olan iki yazarın aynı yılda yayınlanmış olan eserleri, adların ilk harflerinin de yazılması yoluyla belirtilmelidir (Demir, A. 2003: 46), (Demir, H. 2003: 27).
Ulaşılamayan bir yayına metin içinde atıf yapılırken, bu kaynakla birlikte alıntının yapıldığı eser şu şekilde gösterilmelidir: (Köprülü, 1911: 75’ten aktaran; Çelik, 1998: 25). Aktarılan veya alıntılanan eserin Kaynakça’da verilmesine gerek yoktur.
Sözlü kaynak kullanılıyorsa, kaynak kişinin adı, soyadı, görüşme tarih ve yer bilgilerini içermelidir.
Yayın tarihi bulunamazsa en son telif hakkı (copyright) tarihi verilir. Tarih bilgisi hiçbir şekilde bulunamıyorsa “tarih yok” anlamına gelen “t.y.” kısaltması kullanılır.

9. Kaynakça
Metinde gönderme yapılan bütün kaynaklar kaynakçada belirtilmeli, gönderme yapılmayan kaynaklar kaynakçaya konmamalıdır. Kaynaklar, ana metnin sonunda yazar soyadlarına göre (Soyadı Kanunu'ndan öncekiler için yazar adı esas alınır) alfabetik olarak verilmelidir. Yazar soyadları ilgili satırın sol tarafına gelecek şekilde ve ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Bir sonraki satıra geçilmesi halinde, sonraki satır 1 cm içeriden başlamalıdır. Dergi ve derlemelerdeki makalelerin sayfa numaraları belirtilmelidir.
Metin İçi Kaynak ve Kaynakça İle İlgili Bazı Örnekler
2021 yılı itibariyle Dergimizde APA (American Psychological Association) 7. Sürüm referans sistemine geçilmiştir. Gönderilecek olan makalelerin APA 7’de yer alan kaynak gösterme kurallarını esas almak suretiyle düzenlenmiş olması gerekmektedir.
APA 7 için American Psychological Association tarafından 2020 yılında yayınlanan Publication Manual of the American Psychological Association [APA 7th Edition] isimli kitabın 10. Bölümü’nde yer alan kaynak örneklerine bakabilir veya https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples#journal adresinden kaynak gösterim kurallarını ve örneklerini inceleyebilirsiniz.

APA 7 kaynak gösterme kurallarıyla ilgili olarak birtakım örneklere aşağıda yer verilmiştir.

1. DOI numaralı bilimsel makale
Schantl, F. S., & Wagenhofer, A. (2020). Deterrence of financial misreporting when public and private enforcement strategically interact. Journal of Accounting and Economics, 70(1), 1-24. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2020.101311

Parantez içi gösterim: (Schantl & Christiansen, 2020) veya (Schantl & Christiansen, 2020: 5)
Metinsel gösterim: Schantl & Christiansen (2020)

2. DOI numarasız bilimsel makale
Tektüfekçi, F. ve Kutay, N. (2021). Japonya’daki proaktif düzenleme olan Japon Sarbanes Oxley Yasası üzerine bütüncül bir yaklaşım. Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi, 4(1), 1-19.

Parantez içi gösterim: (Tektüfekçi ve Kutay, 2021) veya (Tektüfekçi ve Kutay, 2021: 5)
Metinsel gösterim: Tektüfekçi ve Kutay (2021)

Ahmann, E., Tuttle, L. J., Saviet, M., & Wright, S. D. (2018). A descriptive review of ADHD coaching research: Implications for college students. Journal of Postsecondary Education and Disability, 31(1), 17-39.

Parantez içi gösterim: (Ahmann et al., 2018)
Metinsel gösterim: Ahmann et al. (2018)

3. Basım aşamasındaki bilimsel makale
McBride, K., & Verma, S. (2021). Exploring accounting history and accounting in history. The British Accounting Review.

Parantez içi gösterim: (McBride & Verda., 2018)
Metinsel gösterim: McBride & Verda (2018)

4. Gazete makalesi
Guarino, B. (2017, December 4). How will humanity react to alien life? Psychologists have some predictions. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-scinece/wp/2017/12/04/how-will-
humanity-react-to-alien-life-psychologists-have-some-predictions

Parantez içi gösterim: (Guariono, 2017)
Metinsel gösterim: Guarino (2018)

5. Blog gönderisi (yazısı)
Klymkowsky, M. (2018, September 15). Can we talk scientifically about free will? Sci-Ed. https://blogs.plos.org/scied/2018/09/15/can-we-talk-scientifically-about-free-will/

Parantez içi gösterim: (Klymkowsky, 2017)
Metinsel gösterim: Klymkowsky (2018)

6. DOI numaralı kitap
Brown, L. S. (2018). Feminist therapy (2nd ed.). American Psychological Association, https://doi.org/10.1037/0000092-000

Parantez içi gösterim: (Brown, 2017) veya (Brown, 2017: 20)
Metinsel gösterim: Brown (2018)

7. DOI numarasız editörlü kitap
Hacker Hughes, J. (Ed.). (2017). Military veteran psychological health and social care: Comtemporary approaches. Routledge.

Parantez içi gösterim: (Hacker Hughes, 2017) veya (Hacker Hughes, 2017: 20)
Metinsel gösterim: Hacker Hughes (2018)

Bozkurt, N. (1999). Muhasebe denetimi (2. Baskı). Alfa Yayınları.

Parantez içi gösterim: (Bozkurt, 1999) veya (Bozkurt, 1999: 48)
Metinsel gösterim: Bozkurt (1999)

8. DOI numarasız editörlü kitapta bölüm
Erdoğan, N. (2006). Yabancı Kaynaklar. Yılmaz Benligiray (Ed.), Muhasebe Uygulamaları (1. Baskı, ss. 97-110). Anadolu Üniversitesi.

Parantez içi gösterim: (Erdoğan, 2006) veya (Erdoğan, 2006: 20)
Metinsel gösterim: Erdoğan (2006)

9. Sözlük veya ansiklopediden alıntı (tarih yoksa Türkçe kaynak için t.y.; İngilizce kaynak için n.d. kullanılmalıdır.)
Merriam-Webster. (n.d.) Self-report. In Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved July 12,2019, from https://www.merriam-webster.com/dictionary/self-report

Parantez içi gösterim: (Merriam-Webster, n.d.)
Metinsel gösterim: Merriam-Webster (n.d.)

10. Kongre, sempozyum vb.
Fistek, A., Jester, E. & Sonneberg, K. (2017, July, 12-15). Everybody’s got a little music in them: Using music therapy to connect, engage, and motivate [Conference session]. Auism Society National Conference, Milwaukee, WI, United States. https://asa.confex.com/asa/2017/webprogramarchives/Session9517.html

Parantez içi gösterim: (Fistek et al., 2017)
Metinsel gösterim: Fistek et al. (2017)

TÜRMOB. (2010). 2. Muhasebe Etik Kongresi “Yaşamda ve Meslekte Etik”. https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/download/acfe55f7-a913-4583-ac91-35210c617ed4

Parantez içi gösterim: (TÜRMOB, 2010)
Metinsel gösterim: TÜRMOB (2010)

De Boer, & LaFavor, T. (2018, April, 26-29). The art and significance of successfully identifying resilient individuals: A person-focused approach. In A. M. Schmidt & A. Kryvanos (Chairs), Perspectives on resilience: Conceptualization, measurement, and enchancement [Symposium]. Western Psychological Association 98th Annual Convention, Portland, OR, United States.

Parantez içi gösterim: (De Boer & LaFavor, 2010)
Metinsel gösterim: De Boer and LaFavor (2010)

Towers-Clark, J. (2017, 6-10 Aralık). Meslek mensuplarının geliştirilmesinde inovasyon. N. Cömert (Oturum Başkanı), Dünyada Muhasebe Denetiminin Geleceği: Teknoloji ve İnovasyon Muhasebe Denetimini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor? [Sempozyum]. XII. Uluslararası Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye.

Parantez içi gösterim: (Towers-Clark, 2017)
Metinsel gösterim: Towers-Clark (2017)

11. Tezler
Yayımlanmamış Tezler:
Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders (Unpublished doctoral dissertation). University of Virginia.
Parantez içi gösterim: (Harris, 2014)
Metinsel gösterim: Harris (2014)


Veritabanından Edinilen Tezler:
Ayalp, G. E. (2019). Türkiye’de ve Dünya’da yaşanan muhasebe skandalları, yapılan düzenlemeler, usulsüzlük yapan şirket ve bankaların incelenmesi. (Tez No: 540868) (Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
Daha ayrıntılı örnekler için lütfen şu linki inceleyiniz:
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples#journal

Yazarlık

Makale metninde listelenen tüm yazarlar, deneysel tasarıma ve uygulanmasına ya da verilerin analizi ve yorumlanmasına önemli katkıda bulunmuş olmalıdır. Yazarların tümü, taslak ve gözden geçirme aşamalarından birinde makale metninin yazımına dahil olmalı akalenin son şeklini okumuş ve onaylamış olmalıdır. Makale metninin yazılmasına büyük katkıda bulunan herkes yazar olarak listelenmelidir (örneğin; "birinin yerine yazma" Dergi tarafından yasaklanmıştır). Deneye ya da makalenin yazımına daha düşük oranda kayda değer katkıda bulunan diğer kişilere Teşekkür Bölümü'nde yer verilmelidir. Makale metninin ilk hali sunulduktan sonra, yazımında yapılan herhangi bir değişikliğin (yazarın yazım düzeni de dahil olmak üzere) tüm yazarlar tarafından yazılı olarak onaylanması gerekir.

Yazarlık ve “Şemsiye” Grupları

Çok sayıda ve büyük ölçekli işbirliğine dayanan çalışmalar, tüm katılımcıları temsil eden bir grup adı altında organize edilmektedir. Bu tür makale metinlerinde, en az bir kişi yazar olarak adlandırılmış olmalıdır. Verilere kaynaklık eden şemsiye grubuna teşekkür etmek isteyen yazarlar, öncelikle makalenin yazarını/yazarlarını listelemeli ve bunu 'GRUP ADINA' şeklinde sürdürmelidir. Gerekirse, katılımcıların isimleri Teşekkür Bölümü'nde listelenebilir.

Özgünlük

Makale metninin Dergi'ye gönderilmesi, onun özgün bir makale ve yayınlanmamış bir eser olduğu ve başka herhangi bir yerde incelenmemekte olduğu anlamına gelmektedir. Yazarın kendi eserinin çoğaltılması da dahil olmak üzere, uygun bir atıf yapılmadan kısmen veya tamamen yapılan intihal (aşırmacılık), dergi tarafından kabul edilemez. 

Çıkar Çatışmaları

Eserin gönderilmesi aşamasında yazar(lar), eserde yer alan sonuçlarda, ifadelerde ya da belirtilen görüşlerde, dolaylı veya dolaysız olarak, herhangi bir mali çıkar sağlanma durumu varsa veya ilgili yazar(lar)a, kuruluş(lar)a, kişisel ilişkilere ya da doğrudan akademik rekabete yönelik olarak yanlılık sorunu söz konusuysa, bu gibi durumları belirtmelidir. Çatışan çıkar veya bağlantının bildirilmesinin gerekip gerekmediğini değerlendirirken şu sorunun dikkate alınmasında yarar vardır: Makalenin yazar(lar)ını, eserin yayınlanmasından sonra yasal veya manevi açıdan sıkıntıya sokacak herhangi bir olası müdahale gereği var mı?
Bu tür bir metin yayınlandığında, "Çıkar Çatışması" olduğuna ilişkin bilginin makalede bir ifade olarak yer alması gereklidir.

Çıkar Beyanı

Tüm yazarların, kendi eserlerini uygunsuz bir şekilde etkileyecek (tarafsızlığını bozacak) diğer kişi ve kurumlarla olan finansal ve kişisel ilişkilerini açıklaması gerekmektedir. Potansiyel çıkar çatışması örnekleri arasında istihdam, danışmanlıklar, hisse senedi sahipliği, hizmet karşılığı ödenen ücretler, ücretli bilirkişi tanıklığı, patent başvuruları/kayıtları, hibe ya da diğer fon kaynakları yer almaktadır. Yazar(lar), bu tarz bir çıkar durumunu başlık sayfası dosyasındaki çıkar beyanı özetinde açıklamak zorundadır. Açıklanması gereken bir çıkar durumunun olmaması halinde, şu şekilde belirtilmelidir: 'Çıkar beyanları: Yok'. Makalenin kabul edilmesi durumunda, bu özet açıklamaya yer verilecektir. Bu tür açıklamalarda bulunmayan yazar(lar) yasal sorumluluğu üstlenmiş sayılırlar.
Gönderi Beyanı ve Doğrulama
Bir makalenin gönderilmesi; söz konusu eserin daha önce yayınlanmadığı (bir özet, yayınlanmış bir ders notu veya akademik tez hariç), başka bir yerde yayınlanmak üzere incelenmemekte olduğu, yayınlanmasının tüm yazarlar ve ayrıca yürütüldüğü yerde sorumlu makamlar tarafından çalışmanın örtülü veya açık bir şekilde onaylandığı ve sonuçta kabul edildiği takdirde, telif hakkı sahibinin yazılı izni olmadan elektronik ortamda da dâhil olmak üzere, aynı içerik ve formatta, İngilizce veya başka bir dilde yayınlanmayacağı anlamına gelmektedir. Özgünlüğünü doğrulamak için makalenin özgünlük algılama hizmeti Crossref Benzerlik Denetimi ve/veya Turnitin/Ithenticate gibi bir yazılım kullanılarak kontrol edilmesi önerilir.

Kapsayıcı Dil Kullanımı

Kapsayıcı dil, çeşitliliği kabul etmek, tüm insanlara saygı göstermek, farklılıklara duyarlı olmak ve eşit fırsatları teşvik etmek demektir. Makaleler, herhangi bir okuyucunun inançları veya yükümlülükleri hakkında hiçbir varsayımda bulunmamalı, bireylerin ırk, cinsiyet, kültür veya başka herhangi bir özelliği nedeniyle diğerlerine üstün olduğu anlamına gelebilecek hiçbir şey içermemeli, sonuç olarak kapsayıcı bir dil kullanmalıdır. Yazarlar, örneğin cinsiyet ayrımcılığı içerebilecek “bay” veya “bayan” ifadeleri yerine “bay/bayan” ifadesi şeklinde kullanarak (İng. 'he” or “she', 'his” or “her' yerine 'he or she', 'his/her'); ayrıca cinsiyete ilişkin önyargı ve klişe algılar içermeyen meslek ve mensubiyet (İng.' 'chairman' yerine 'chairperson'; 'stewardess' yerine 'flight attendant') “bilim adamı” yerine “bilim insanı” gibi ifadeleri kullanmalıdır.

Yazarlığa İlişkin Değişiklikler

Makaleler gönderilmeden önce, yazar listesinin ve sırasının dikkate alınması ve ilk gönderim sırasında kesin listenin sunulması istenir. Listedeki yazar adlarının eklenmesi, çıkarılması veya yeniden düzenlenmesi, yalnızca makale kabul edilmeden önce ve sadece Dergi Editörü tarafından onaylanması durumunda söz konusu olabilir. Böyle bir değişikliği talep etmek için Editör, yazışmadan sorumlu yazardan şunları almış olmalıdır: (a) yazar listesindeki değişimin nedeni (b) tüm yazarlardan eklenmeyi, isminin çıkarılmasını veya yeniden düzenlemeyi kabul ettiğine ilişkin yazılı onay (e-posta, mektup). Yazarların eklenmesi veya çıkarılması durumunda, bu değişiklik, eklenen veya ismi çıkarılan yazarın onayını kapsar. Sadece istisnai durumlarda Editör, yazının kabul edilmesinden sonra yazarların eklenmesini, çıkarılmasını veya yeniden düzenlenmesini dikkate alabilir. Editör, söz konusu isteği değerlendirirken, makalenin yayınlanması süreci askıya alınacaktır.

Telif Hakkı

Makalenin gönderimi esnasında, yazar(lar)dan “Telif Hakkı Devir Formu”nu doldurmaları istenmektedir.

Telif Hakkı Devir Beyanı

“Telif Hakkı Devir Formu”nun altında imzası bulunanlar, Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne telif hakkı kapsamındaki tüm haklarını ve makaleye dâhil olabilecek tüm hakları ve makaleyi esas alarak imza edenler tarafından Dergi’ye sunulan tüm gözden geçirilmiş, genişletilmiş veya türetilen çalışmanın haklarını devrettiğini beyan eder. Her imza sahibi, Makalenin özgün olduğunu ve kendisinin de çalışmanın yazarı olduğunu; makaledeki metnin içeriğini, rakamları, verileri veya başkalarının çalışmalarından elde edilen diğer bilgileri kapsaması halinde, gereken herhangi bir izni almış olduğunu onaylar.
Gönderilen makalelerin telif hakkı, Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi’ne devredilmiştir. Telif hakkı devri, Dergi’nin teknik yayınlarını tüm dünyaya dağıtması; bunu, basılı kopya, mikrofiş, mikrofilm ve elektronik medya gibi çeşitli yollarla gerçekleştirmesini kapsar. Ayrıca Dergi, eseri özet haline getirerek; toplu eserlere, veri tabanlarına ve benzer yayınlara dâhil edilmek üzere, yayınları ve ilgili makaleleri özetleyip çevirebilir.
Dergi, yayınlarını tüm bilim dünyasına dağıtır ve bu yayınların okur kitlesine uygun bir şekilde ulaşmasını temin eder. Yazar(lar), eserlerinin Dergi’nin özgünlük, yazarlık, yazar sorumlulukları ve yazar suiistimallerini içeren düzenlemelerini yerine getirdiğini temin etmek durumundadır.

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesine giriş yapılan isimler ve e-posta adresleri, yalnızca bu derginin belirtilen amaçları kapsamında kullanılacak, ayrıca başka hiçbir amaç için veya herhangi başka bir tarafça kullanılmayacaktır.

Finansman Kaynağının Rolü

Yazar(lar)ın araştırmanın yürütülmesine ve/veya makalenin hazırlanmasına yönelik olarak sağlanan finansal desteği sağlayanların kim olduğunu açıklaması ve çalışma tasarımında, verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasında, rapor yazılmasında ve makalenin yayına gönderilmesi kararında sponsor(lar)ın rolünün olması durumunda, bunu kısaca açıklaması gereklidir. Finansman kaynağının (kaynaklarının), bu tür bir dahlinin olmaması durumunda, bunun belirtilmesi gerekir.

Yazarlar, Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics, COPE) ve Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Kurulu (ICMJE) tarafından belirlenen yayın etiği hususundaki yüksek standartları gözetmek durumundadır. Verilerin sahteciliği veya türetilmesi, yazarın kendi eserinin uygun şekilde alıntı yapılmadan kopyalanması ve eserin yanlış kullanılması da dâhil olmak üzere intihal (aşırmacılık) kapsamındakiler, kabul edilemez uygulamalardır. Her türlü etik suiistimal olayı ciddi bir biçimde ele alınacak ve COPE kuralları gereğince değerlendirilecektir.

Editörler İçin Etik Kurallar

Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi’nde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:
• Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,
• Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
• Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
• Düşünce özgürlüğünü destekleme,
• Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
• Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
• Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
• Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
• Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
• Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
• Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
• "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
• Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler

• Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
• Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
• Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
• Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
• Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
• Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
• Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
• Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
• Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
• Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın kurulu ile ilişkiler

Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Ayrıca editörler;
• Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
• Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
• Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
• Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
• Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editoryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.
Editoryal ve kör hakemlik süreçleri
Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

ULAKBİM TR DİZİN Komitesi 2020 yılı için dergi değerlendirme kriterlerinde yapmış olduğu değişiklik üzerine sosyal bilimler de dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için Etik Kurul Onayı alınmış olmasını, bu onayın makalede belirtilmesini ve belgelenmesini talep etmektedir.

TR DİZİN Değerlendirme Kriterleri kapsamında Madde 8’de yer alan bu değişiklik üzerine süreci 2020 yılında başlayan etik kurul izni gerektiren çalışmalarda Etik Kurul Onayı’nda yer alan izinle ilgili bilgilerin (etik kurul adı, tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin ilk/son sayfasında yer alması zorunlu kılınmaktadır. Bu doğrultuda dergimize bundan sonraki süreçte yayımlanması için gönderilecek (1) anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen bütün araştırmalarda; (2) insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmalarda; (3) insanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalarda; (4) hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda ve (5) kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif araştırmalarda etik kurula ilişkin bilgilere ilgili bölümlerde yer verilmesi ayrıca araştırma ve yayın etiğine uyulması gerekmektedir. Araştırma makaleleri dışında gönderilecek olgu sunumlarında ise (1) aydınlatılmış onam formunun alındığının belirtilmesi; (2) başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi ve (3) kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Sayılanlar dışında bulunan makale türleri için Etik Kurul Onayı istenmeyecektir. Üniversite mensubu olmayan araştırmacılarımız da etik kurul onayı gerektiren araştırmaları için bölgelerinde bulunan Etik Kurullara başvurarak Etik Kurul Onayı almaları gerekmektedir.

Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem

Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikâyetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak

Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık

Editörler;
• Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
• Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
• Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler

Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.


Politik ve Ticari kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Hakemler için Etik Kurallar

• Hakemlerin yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makalelere hakemlik yapmaları gerekmektedir.
• Hakemlerden çıkar çatışması bulunmayan makalelere hakemlik yapmayı kabul etmeleri beklenmektedir. Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde Editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler.
• Hakemler makaleleri tarafsız ve nesnel bir şekilde değerlendirmelidirler.
• Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin “Hakem Değerlendirme Formu”nu doldurmaları gerekmekte olup, değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararlarını ve bu kararlara ilişkin gerekçelerini bu Form’da belirtmeleri gerekmektedir.
• Hakemlerin, kendilerine verilen süre (15 gün) içerisinde değerlendirmeleri tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.
• Hakemlerin, Editör’den izin almadan, kendilerine gönderilen eseri paylaşması etik dışıdır.
• Hakem incelemelerine ilişkin hiçbir bilgi, Editör’e ve yazar(lar)a değerlendirme konusunda bilgi vermeden, hiç kimseyle paylaşılamaz.

Yayıncının Etik Sorumlukları

Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi Editörleri ve Yayın Kurulu aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:
• Editörler, Dergi'ye gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
• Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
• Dergi'de yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
• Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi’nde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen editor@idaacademia.org adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Yazar Rehberi:
1. Gönderilen makale önceden yayımlanmamış ve herhangi bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır.
2. Makale, Dergi’nin http://www.idaacademia.org/tr/ adresinden DergiPark’a üye olunarak, yazar(lar)ın isim(ler)i eklenmeden ve makalede yazar(lar)ı belli edecek ibareler içermeyecek şekilde gönderilmelidir.
3. Yazar(lar), makalenin kabul edilmesi ve yayımlanması durumunda, telif haklarının Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi’ne devredilmesini kabul etmiş sayılır, yazar(lar)a telif ücreti ödenmez.
4. Makale araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır. Araştırmada “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; makalenin “Gereç ve Yöntem” bölümünde Etik Kurul onayına ilişkin bilgiler (etik kurulun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi) belirtilmelidir.
5. Yazar(lar) makalenin güncel durumunu, Dergi’nin http://www.idaacademia.org/tr/ adresinden DergiPark’a giriş yaparak her zaman takip edebilir(ler).

Derginin tüm giderleri Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlem ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Gönderim-Kabul Süresi (Ortalama): 42,04 gün (6 hafta)

Makale Kabul Oranı: 0,59

Makale İndirme Sayısı (2018-2020): 18.042