Bir hata meydana geldi.

Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞI’NDAKİ ÖZKAYNAK HESAPLARININ TEKDÜZEN HESAP PLANI İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 49 - 66, 31.01.2022
https://doi.org/10.52059/idaacmmd.1037934

Öz

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uyum çerçevesinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan finansal raporlama standartları, günümüzde birçok işletme tarafından uygulanmaktadır. Standartlarla birlikte finansal raporlamada yaşanan köklü değişiklikler sebebiyle 1994 yılından beri kullanılan mevcut tekdüzen hesap planının güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda KGK, geçerli finansal raporlama çerçevesiyle uyumlu hesap planı taslağı yayımlamış ve kamuoyunun görüşüne sunmuştur. Bu çalışmada, taslak hesap planındaki özkaynak hesapları, mevcut tekdüzen hesap planıyla karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı, taslak hesap planının özkaynaklar hesap sınıfına getirdiği yenilikleri ortaya koymak ve hesapların işleyişini açıklamaktır. Belge incelemesi yoluyla toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuş, hesapların işleyişine yönelik örnekler verilmiştir. Taslak hesap planıyla özkaynak hesaplarında daha detaylı bir sınıflandırmaya gidildiği görülmektedir. Plandaki hesap açıklamalarının, finansal raporlama standartlarının uygulanmasında bir rehber haline geldiği söylenebilir. Çalışmanın hesap işleyişlerinin anlaşılmasına katkı sağlayacağı ve taslak hesap planına uyumu kolaylaştıracağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Akdoğan, N. (2019). Finansal raporlama standartlarıyla uyumlu olması amacıyla tekdüzen hesap planının güncellenmesine yönelik KGK tarafından yayımlanan taslak metnin değerlendirilmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12(3), 745-785. https://doi.org/10. 29067/muvu.561333
 • Ataman, B., & Gökçen, G. (2021). Finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı (FRSHP) ile tekdüzen hesap planı (TDHP) bilanço hesap gruplarının karşılaştırılması ve değerlendirmesi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1), 151-159. https://doi.org/ 10.29106/fesa.868910
 • Doğan, Ö. (2021). Tekdüzen hesap planı ve finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı taslağının nakit ve nakit benzerleri açısından karşılaştırılması. Journal of Emerging Economies and Policy, 6(Özel Sayı), 20-28.
 • Gökçen, G., & Ataman, B. (2020). Finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı taslağı’ndaki hizmet üretim maliyeti hesaplarının incelenmesi ve tekdüzen hesap planı ile karşılaştırılması. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 350-358. https://doi.org/ 10.29106/fesa.739402
 • Kablan, A. (2020). Hesap planı değişimi üzerine bir inceleme: tek düzen hesap planı ve finansal raporlama standartlarına uygun taslak hesap planı karşılaştırması. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, 2(2), 103-129. https://doi.org/10.38009/ekimad.731036
 • Karcıoğlu, R., Ertaş, F. C., & Çelik, K. (2021). Maliye bakanlığı tekdüzen hesap planı ile kamu gözetim kurumu hesap planı taslağının gelir ve gider hesapları açısından karşılaştırılması. İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 380-396. https://doi.org/10.33416/baybem. 858989
 • KGK (2018), Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı, https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TFRS/EK2_Finansal%20Raporlama%20Standartlar%C4%B1na%20Uygun%20Hesap%20Plan%C4%B1%20Tasla%C4%9F%C4%B1.pdf (Erişim Tarihi: 15.09.2021).
 • KGK (2021), Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BOB%C4%B0_FRS/EK%202.pdf (Erişim Tarihi: 01.10.2021).
 • KGK (2021), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), https://www.kgk.gov.tr/Dynamic ContentDetail/10254/TFRS-2021-Seti-(Mavi-Kitap) (Erişim Tarihi: 29.09.2021).
 • KGK Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (2011), https://mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/4.5.660.pdf (Erişim Tarihi: 23.10.2021).
 • Özbek, C. Y. (2019). Muhasebe sistemi uygulama genel tebliği ile finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı taslağının maliyet hesapları açısından karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Özel Sayı, 355-376. https://doi.org/10.25095 /mufad.607175
 • Özbek, C. Y., & Badem, A. C. (2020). Muhasebe sistemi uygulama genel tebliği ile finansal raporlama standartlarına uygun hesap planı taslağının kâr veya zarar tablosu hesapları açısından karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22(Özel Sayı), 271-291. http://dx.doi.org/10.31460/ mbdd.646556
 • Öztürk, E., & Babaoğlu, G. (2020). Finansal raporlama standartları ile uyumlu hesap planından (taslak) sağlanacak faydaların TFRS ve BOBİ FRS setleri açısından değerlendirilmesi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(3), 436-450. https://doi.org/10.29106/fesa.765774
 • Turan, Z., & Bayram, E. (2019). Finansal raporlama standartları ve uygulamaları bağlamında yeni hesap planı düzenlemeleri. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 151-160.
 • Türk Ticaret Kanunu (TTK) (2011), https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6102-20130328.pdf (Erişim Tarihi: 02.10.2021).
 • Vergi Usul Kanunu (VUK) (1961), https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf (Erişim Tarihi: 07.10.2021).
 • 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) (1992), https://gib.gov.tr/node/ 88229 (Erişim Tarihi: 17.09.2021).
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180915-8.htm (Erişim Tarihi: 05.10.2021).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet UTKU (Sorumlu Yazar)
T.C. Pamukkale Üniversitesi
0000-0002-7076-6891
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Utku, M. (2022). FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞI’NDAKİ ÖZKAYNAK HESAPLARININ TEKDÜZEN HESAP PLANI İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ . Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi , 5 (1) , 49-66 . DOI: 10.52059/idaacmmd.1037934

Gönderim-Kabul Süresi (Ortalama): 42,04 gün (6 hafta)

Makale Kabul Oranı: 0,59

Makale İndirme Sayısı (2018-2020): 18.042