Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 92 - 109 2020-08-18

TMS 16 VE BOBİ FRS KAPSAMINDA MADDİ DURAN VARLIKLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Hacı Arif TUNÇEZ [1]


İşletme faaliyetlerinin icrasında önemli bir yere ve büyüklüğe sahip olan maddi duran varlıklara ilişkin hükümler TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardında, BOBİ FRS’de ise Bölüm 12 Maddi Duran Varlıklar Standardında yer almaktadır. TMS 16 ve BOBİ FRS Bölüm 12’ye göre maddi duran varlıklar; mal ve hizmet üretiminde ya da arzında kullanılmak, başkalarına kiraya verilmek ya da yönetimsel faaliyetler kapsamında kullanılmak için elde tutulan ve birden fazla dönemde kullanımı öngörülen fiziki kalemlerdir. Maddi duran varlıklara ilişkin yayınlanan TMS 16, BOBİ FRS Bölüm 12 ile karşılaştırıldığında daha ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu çalışmada, TMS 16 ile BOBİ FRS Bölüm 12 kapsamında maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin benzer yönleri ve farklılıkları karşılaştırılarak incelenmiştir.
Maddi Duran Varlıklar, TMS 16, Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları
 • Akbulut, A. (2015). Karşılaştırmalı TMS/TFRS-Vergi Uygulamaları ve Sonuçları. Ankara: Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları.
 • Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı: Bölüm 12.
 • Canakcioglu, M. (2018). Vergi Usul Kanunu Ve Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamaları. Press Academia Procedia, 7, 72-80.
 • Çam, M. (2015). TMS-16 Açısından Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının Vergi Usul Kanunu İle Mukayesesinin İncelenmesi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 11-19.
 • Epstein, B. ve Mirza, A. A. (2005). Interpretation and Application of International Accounting and Financial Reporting Standards. New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Gücenme Gençoğlu, Ü. (2007). Türkiye Muhasebe Standartları Ve Uygulamalar. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Kaya, U. (2007). Maddi Duran Varlıkların Elde Edilmesinde TMS 16 ve Vergi Kanunlarındaki Düzenlemelerin Karşılaştırılması. Mali Çözüm Dergisi, 83, 67-80.
 • Kaya, U. ve Atasel, O. Y. (2017). Türkiye Muhasebe Standartları ile Vergi Usul Kanunu Açısından Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının Karşılaştırılması: Literatürdeki Farklılıklar Üzerinde Bir Değerlendirme. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 137-155.
 • Kaya, U. ve Dinç, E. (2007). Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Maddi Duran Varlıkların Değerlenmesi Ve Muhasebeleştirilmesi. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 343-364.
 • Kırlıoğlu, H. ve Bağdat, A. (2016). Maddi Duran Varlıklar Standardı Ve Muhasebeleştirilmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, 615-627.
 • Kıymetli Şen, İ. (2013). Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 21-36.
 • Örten, R. ve Bayırlı, R. (2007). TMS 16’ya Göre Maddi Duran Varlıkların Dönem Sonunda Değerlemesi ve Muhasebe Uygulamaları. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 36, 34-50.
 • Özerhan, Y. ve Yanık, S. (2011). Türkiye Muhasebe Standartları-Türkiye Finansal Raporlama Standartları. Ankara: MU-DEN Yayın. Pamukçu, F. (2011). Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi ve Finansal Tablolara Etkisi. Mali Çözüm Dergisi, 103, 79-95.
 • Parlakkaya, R. (2010). Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları Kapsamında Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Şimşek, M. ve Biçer, E. B. (2018). Sağlık Kurumlarında Maddi Duran Varlıkların TMS 16’ya Göre Muhasebeleştirilmesi. Turkish Studies Economics, Finance and Politics, 13(30), 439-458.
 • Tekşen, Ö. ve Dağlı, S. Ş. (2017). Maddi Duran Varlıkların Tekdüzen Muhasebe Sistemi İle Vergi Usul Kanunu Ve TMS-16 Açısından İncelenmesi: Bir Uygulama. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 424-447.
 • TMS 16: Maddi Duran Varlıklar.
 • Tuğay, O. (2013). Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının TMS 16 ve Vergi Mevzuatı Açısından İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(2), 167-187.
 • www.kgk.gov.tr, 05.08.2019.
 • Yücel, S. Öncü, M. A. ve Akaytay, A. (2018). Türkiye’deki Güncel Muhasebe Mevzuatlarına Göre Maddi Duran Varlıkların Değerleme Hükümlerinin Karşılaştırması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(39), 283-304.
 • Yükçü, S. ve İçerli, Y. (2007). TMS-16 Maddi Duran Varlıklar Standardına İlişkin Uygulama Önerileri. Mali Çözüm Dergisi, 82, 15-27.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5834-3450
Yazar: Hacı Arif TUNÇEZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR İ.İ.B.F.
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Ağustos 2020

APA Tunçez, H . (2020). TMS 16 VE BOBİ FRS KAPSAMINDA MADDİ DURAN VARLIKLARIN KARŞILAŞTIRILMASI . Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi , 3 (2) , 92-109 . Retrieved from http://www.idaacademia.org/tr/pub/issue/56389/690221