Research Article
BibTex RIS Cite

KÜÇÜK VE MİKRO İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KÜMİ FRS) TASLAĞI İLE KÜMİ FRS (2022 SÜRÜMÜ) İNCELEMESİ: KÜMİ FRS TASLAĞI ÜZERİNE İZMİR İLİ MUHASEBE MESLEK MENSUBUNUN ALGI VE FARKINDALIK DÜZEYİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 43 - 66, 05.03.2023
https://doi.org/10.52059/idaacmmd.1239774

Abstract

Türkiye’de muhasebe sistemlerinin standartlaşmasına yönelik standartları geniş bir tabana yaymak ve finansal tabloların karşılaştırılabilirliğini arttırmak amacıyla 12.07.2019 tarihinde Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) Taslağı yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Bağımsız denetime tabi olmayan işletmeler için KÜMİ FRS (2022 Sürümü) hakkında Kurul Kararı 16.01.2023 tarih ve 32075 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayınlanarak 01.01.2023 tarih ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Çalışmada; öncelikle kuramsal bazda Büyük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) (2017 ve 2021 Sürümü) ile KÜMİ FRS Taslağı’nın temel düzeyde karşılaştırılmasını yapmak, ardından KÜMİ FRS Taslağı ile 2022 Sürümü arasında tespit edilen farkları doküman içerik analizi yardımıyla ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmanın bu ilk kısmındaki karşılaştırmalara göre KÜMİ FRS (2022 Sürümü)’nde küçük ve mikro işletmelerin uygulayacakları bazı hükümlerin birbirinden ayrıldığı, farklılaşan yönleriyle KÜMİ FRS Taslağı’na oranla BOBİ FRS’ye daha uyumlu hale getirildiği belirlenmiştir. Ayrıca bu makale çalışmasında, KÜMİ FRS (2022 Sürümü) yayımlanmadan önce taslağı varken nicel araştırma yöntemi anket tekniğinden yararlanılarak Aralık 2019-Ekim 2020 döneminde İzmir İlinde faaliyet gösteren 206 muhasebe meslek mensubunun KÜMİ FRS Taslağı’nı algılama ve farkındalıklarını tespit etmeye yönelik yapılan araştırma bulguları değerlendirilmiştir. Bulgulara göre KÜMİ FRS Taslağı hakkında muhasebe meslek mensuplarının yüksek bir algı ve farkındalık düzeyine sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır.

References

 • Akbulut, E. ve Can, M. E. (2020). Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) taslağı hakkında. Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 63, 85-93.
 • Altınkaynak, F. (2020). Uluslararası muhasebe standartlarının adaptasyonunda örgüt kültürünün rolü. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 3(1), 27-36.
 • Arzova, S. B. ve Şahin, B. Ş. (2021). TFRS / TMS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS ve faizsiz finans muhasebe standartları kapsamında gerçeğe uygun değer kavramı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 43(1), 21-41.
 • Ayar, H. C. ve Fowzi, H. (2021). Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) taslağı ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)’nın karşılaştırılması. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 4(2), 115-123.
 • Aytaç, A. ve Gücenme Gençoğlu, Ü. (2020). Maddi duran varlıklar ve amortismanlar açısından TFRS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS taslağı ve MSUGT'daki uygulamaların karşılaştırılması. Business and Economics Research Journal, 11(3), 753-767.
 • Bozkurt Yazar B. (2021). Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) taslağı ile ilgili muhasebe-finans eğitimcilerine yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35(3), 749-778.
 • BOBİ FRS. (2021). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (2021 Sürümü) Hakkında Kurul Kararı, 30.03.2021 Tarih ve 31439 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete.
 • BOBİ FRS. (2017). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56), 29.07.2017 Tarih ve 30138 Sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete.
 • Duman, H. ve Yücenurşen, M. (2020). Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları gelişim süreci akademik çalışmalar. Gülen, Z., Unvan, Y. K., Özer, S. (Ed.). İktisadi ve idari bilimlerde akademik çalışmalar içinde (32-58). Ivpe Cetinje.
 • Gücenme Gençoğlu, Ü. ve Kurt, Y. (2019). Türkiye’de büyük ve orta ölçekli işletmeler için finansal raporlama standartlarına göre ihtiyatlılık ilkesinin uygulanması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ağustos 2019 (Özel Sayı), 345-352.
 • Gökçen, G., Öztürk, E. ve Güleç, Ö. F. (2019). KÜMİ FRS Seti taslağı, BOBİ FRS seti ve Tam Set TMS/TFRS’nin temel konular açısından karşılaştırılması. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(3), 413-430.
 • Haberal, Z. (2021). Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) taslak metni ile Vergi Usul Kanunu’nun değerleme hükümlerinin karşılaştırılması. Muhasebe ve Denetime Bakış, 20(62), 329-344.
 • Kablan, A. (2021). VUK’a göre hazırlanmış finansal tabloların TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS taslağına uygun finansal tablolara dönüştürme işlemleri ve finansal performans üzerindeki etkisinin COPRAS yöntemi ile analizi. Muhasebe ve Denetime Bakış, 20(62), 285-308.
 • Kadooğlu Aydın, G. (2020). Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS): Şanlıurfa ilinde meslek mensuplarınca değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(2), 147-166.
 • KGK. (2023a). Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS). https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/KUMI/KUMI_FRS_Kurum_Sitesi_Duyuru_Metni.pdf
 • KGK. (2023b). 20.12.2022 Tarih ve Karar No: 75935942-050.01.04-(01/13755) Kurul Kararı. https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/KUMI/KUMIFRS_%20Kurul_Karari.pdf
 • KGK. (2019). Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağı kamuoyu görüşüne açılmıştır. https://kgk.gov.tr/ContentAssignmentDetail/3595/Ku%CC%88c%CC%A7u%CC%88k-ve-Mikro-I%CC%87s%CC%A7letmeler-I%CC%87c%CC%A7in-Finansal-Raporlama-Standard%C4%B1-Taslag%CC%86%C4%B1-kamuoyu-go%CC%88ru%CC%88s%CC%A7u%CC%88ne-ac%CC%A7%C4%B1lm%C4%B1s%CC%A7t%C4%B1r-
 • KGK. (2022). Türkiye Muhasebe Standartlarına ilişkin sunum ve diğer açıklayıcı materyaller. https://www.kgk.gov.tr/dynamiccontentdetail/9187/turkiye-muhasebe-standartlarına-iliskin-sunum-ve-diger-acıklayıcı-materyaller
 • Karabulut, M. (2019). Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağı ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ile karşılaştırılması. Bedriye Tunçsiper (Ed.) İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ) II. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi Tam Metin Bildiriler Kitabı (ICCDSS2019) içinde (267-279). İzmir Demokrasi Üniversitesi.
 • Kaya, Y. ve Utku, M. (2021). Stoklara ilişkin hükümlerin KÜMİ FRS kapsamında incelenmesi ve Türkiye’deki mevcut uygulama ve standartların karşılaştırılması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 91, 1-16.
 • Keleş, D. (2022). Türkiye’deki finansal raporlama çerçevesi kapsamında tarımsal faaliyetlere yönelik düzenlemeler: TMS/TFRS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS ve VUK çerçevesinde bir karşılaştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 24(3), 620-640.
 • Kıymetli Şen, İ. ve Özbirecikli, M. (2020). KÜMİ FRS’nin iş dünyasına sağlayabileceği yararlar: BOBİ FRS, TMS / TFRS ve mevcut muhasebe sistemi ile mukayeseli bir inceleme. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, MODAV 16. Uluslararası Muhasebe Konferansı Özel Sayısı, 1-19.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. (2016). (Kanun Numarası: 6698 ve Kabul Tarihi: 24.03.2016). 07.04.2016 Tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete.
 • KÜMİ FRS. (2022). Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) (2022 Sürümü). 16.01.2023 Tarih ve 32075 Sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete.
 • Parlak, N. (2021). Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) taslağı çerçevesinde hasılatın muhasebeleştirilmesi ve diğer finansal raporlama standartları ile karşılaştırılması. Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 65, 75-89.
 • Şentürk, E. (t.y.). Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) Muhasebe Standartları Dairesi Başkanlığı. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/seminernotlar/11092019/emresenturk.pdf
 • Tutkavul, K. (2020). TMS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS ve VUK perspektifinden dönüştürme maliyetleri: Üretim maliyetlerine ve vergilendirmeye etkisi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 40, 347-365.
 • Usul, H. ve Ömürbek, N. (2020). Küçük ve mikro işletmelerde hasılat. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 60-69.
 • Yazarkan, H. (2022). Stoklara ilişkin işlemlerin BOBİ FRS ve KÜMİ FRS açısından değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2149-2170.
Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 43 - 66, 05.03.2023
https://doi.org/10.52059/idaacmmd.1239774

Abstract

References

 • Akbulut, E. ve Can, M. E. (2020). Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) taslağı hakkında. Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 63, 85-93.
 • Altınkaynak, F. (2020). Uluslararası muhasebe standartlarının adaptasyonunda örgüt kültürünün rolü. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 3(1), 27-36.
 • Arzova, S. B. ve Şahin, B. Ş. (2021). TFRS / TMS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS ve faizsiz finans muhasebe standartları kapsamında gerçeğe uygun değer kavramı. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 43(1), 21-41.
 • Ayar, H. C. ve Fowzi, H. (2021). Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) taslağı ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)’nın karşılaştırılması. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 4(2), 115-123.
 • Aytaç, A. ve Gücenme Gençoğlu, Ü. (2020). Maddi duran varlıklar ve amortismanlar açısından TFRS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS taslağı ve MSUGT'daki uygulamaların karşılaştırılması. Business and Economics Research Journal, 11(3), 753-767.
 • Bozkurt Yazar B. (2021). Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) taslağı ile ilgili muhasebe-finans eğitimcilerine yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35(3), 749-778.
 • BOBİ FRS. (2021). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (2021 Sürümü) Hakkında Kurul Kararı, 30.03.2021 Tarih ve 31439 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete.
 • BOBİ FRS. (2017). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56), 29.07.2017 Tarih ve 30138 Sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete.
 • Duman, H. ve Yücenurşen, M. (2020). Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları gelişim süreci akademik çalışmalar. Gülen, Z., Unvan, Y. K., Özer, S. (Ed.). İktisadi ve idari bilimlerde akademik çalışmalar içinde (32-58). Ivpe Cetinje.
 • Gücenme Gençoğlu, Ü. ve Kurt, Y. (2019). Türkiye’de büyük ve orta ölçekli işletmeler için finansal raporlama standartlarına göre ihtiyatlılık ilkesinin uygulanması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ağustos 2019 (Özel Sayı), 345-352.
 • Gökçen, G., Öztürk, E. ve Güleç, Ö. F. (2019). KÜMİ FRS Seti taslağı, BOBİ FRS seti ve Tam Set TMS/TFRS’nin temel konular açısından karşılaştırılması. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(3), 413-430.
 • Haberal, Z. (2021). Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) taslak metni ile Vergi Usul Kanunu’nun değerleme hükümlerinin karşılaştırılması. Muhasebe ve Denetime Bakış, 20(62), 329-344.
 • Kablan, A. (2021). VUK’a göre hazırlanmış finansal tabloların TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS taslağına uygun finansal tablolara dönüştürme işlemleri ve finansal performans üzerindeki etkisinin COPRAS yöntemi ile analizi. Muhasebe ve Denetime Bakış, 20(62), 285-308.
 • Kadooğlu Aydın, G. (2020). Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS): Şanlıurfa ilinde meslek mensuplarınca değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(2), 147-166.
 • KGK. (2023a). Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS). https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/KUMI/KUMI_FRS_Kurum_Sitesi_Duyuru_Metni.pdf
 • KGK. (2023b). 20.12.2022 Tarih ve Karar No: 75935942-050.01.04-(01/13755) Kurul Kararı. https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/KUMI/KUMIFRS_%20Kurul_Karari.pdf
 • KGK. (2019). Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağı kamuoyu görüşüne açılmıştır. https://kgk.gov.tr/ContentAssignmentDetail/3595/Ku%CC%88c%CC%A7u%CC%88k-ve-Mikro-I%CC%87s%CC%A7letmeler-I%CC%87c%CC%A7in-Finansal-Raporlama-Standard%C4%B1-Taslag%CC%86%C4%B1-kamuoyu-go%CC%88ru%CC%88s%CC%A7u%CC%88ne-ac%CC%A7%C4%B1lm%C4%B1s%CC%A7t%C4%B1r-
 • KGK. (2022). Türkiye Muhasebe Standartlarına ilişkin sunum ve diğer açıklayıcı materyaller. https://www.kgk.gov.tr/dynamiccontentdetail/9187/turkiye-muhasebe-standartlarına-iliskin-sunum-ve-diger-acıklayıcı-materyaller
 • Karabulut, M. (2019). Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Taslağı ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ile karşılaştırılması. Bedriye Tunçsiper (Ed.) İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ) II. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi Tam Metin Bildiriler Kitabı (ICCDSS2019) içinde (267-279). İzmir Demokrasi Üniversitesi.
 • Kaya, Y. ve Utku, M. (2021). Stoklara ilişkin hükümlerin KÜMİ FRS kapsamında incelenmesi ve Türkiye’deki mevcut uygulama ve standartların karşılaştırılması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 91, 1-16.
 • Keleş, D. (2022). Türkiye’deki finansal raporlama çerçevesi kapsamında tarımsal faaliyetlere yönelik düzenlemeler: TMS/TFRS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS ve VUK çerçevesinde bir karşılaştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 24(3), 620-640.
 • Kıymetli Şen, İ. ve Özbirecikli, M. (2020). KÜMİ FRS’nin iş dünyasına sağlayabileceği yararlar: BOBİ FRS, TMS / TFRS ve mevcut muhasebe sistemi ile mukayeseli bir inceleme. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, MODAV 16. Uluslararası Muhasebe Konferansı Özel Sayısı, 1-19.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. (2016). (Kanun Numarası: 6698 ve Kabul Tarihi: 24.03.2016). 07.04.2016 Tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete.
 • KÜMİ FRS. (2022). Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) (2022 Sürümü). 16.01.2023 Tarih ve 32075 Sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete.
 • Parlak, N. (2021). Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) taslağı çerçevesinde hasılatın muhasebeleştirilmesi ve diğer finansal raporlama standartları ile karşılaştırılması. Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 65, 75-89.
 • Şentürk, E. (t.y.). Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) Muhasebe Standartları Dairesi Başkanlığı. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/seminernotlar/11092019/emresenturk.pdf
 • Tutkavul, K. (2020). TMS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS ve VUK perspektifinden dönüştürme maliyetleri: Üretim maliyetlerine ve vergilendirmeye etkisi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 40, 347-365.
 • Usul, H. ve Ömürbek, N. (2020). Küçük ve mikro işletmelerde hasılat. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 60-69.
 • Yazarkan, H. (2022). Stoklara ilişkin işlemlerin BOBİ FRS ve KÜMİ FRS açısından değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2149-2170.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Administration
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Mehtap KARABULUT 0000-0001-8881-134X

Fatma TEKTÜFEKÇİ 0000-0003-4276-0959

Publication Date March 5, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA KARABULUT, M., & TEKTÜFEKÇİ, F. (2023). KÜÇÜK VE MİKRO İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (KÜMİ FRS) TASLAĞI İLE KÜMİ FRS (2022 SÜRÜMÜ) İNCELEMESİ: KÜMİ FRS TASLAĞI ÜZERİNE İZMİR İLİ MUHASEBE MESLEK MENSUBUNUN ALGI VE FARKINDALIK DÜZEYİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Ida Academia Muhasebe Ve Maliye Dergisi, 6(1), 43-66. https://doi.org/10.52059/idaacmmd.1239774

Gönderim-Kabul Süresi (Ortalama): 42,04 gün (6 hafta)

Makale Kabul Oranı: 0,59

Makale İndirme Sayısı (2018-2020): 18.042