Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

MUHASEBE MESLEĞİNDE BAĞIMSIZLIK STANDARDI İLE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ YENİ ETİK KURALLARIN ULUSLARARASI VE ULUSAL KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ (IFAC-KGK-TÜRMOB)

Year 2021, Volume: 4 Issue: 1, 21 - 36, 03.02.2021

Abstract

Bugün dünyada iş ortamı, küresel olarak yeni iş modelleri ve ilerleyen teknolojiler ile daha karmaşık ve birbirine bağlı hale gelmektedir. Küresel değişim, ekonomik krizler ve şirket skandalları sonrasında her meslek açısından etiğin önemi giderek artmaktadır. Küresel finansal krizlerden sonra toplumun ve paydaşların etik davranış konusunda beklentisi giderek artmıştır. Çünkü krizler ve skandallar ile baş edebilmenin tek yolu iş yaşamında dürüstlük, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve adillikten geçmektedir. Bu dört önemli unsuru da etik bünyesinde taşımaktadır. Bu bağlamda etik, gelişen ve değişen toplumsal, ekonomik ve teknolojik dünyanın en temel yol haritasını oluşturmaktadır. Her meslekte olduğu gibi muhasebe mesleği açısından da etik kurallar mesleğin temel taşlarıdır. Muhasebe mesleği için bu kurallar büyük bir varlıktır. Mesleğin toplumdaki itibarını, kalitesini ve saygınlığını arttırmak açısından etik kurallar büyük önem arz etmektedir. Muhasebe mesleğinin etik kuralları meslek mensubunun müşteri, meslektaşları ve toplumla olan ilişkilerini dengeleyen ve bu dengenin de devamlılığını sağlayan bir felsefe ile yapılandırılmıştır ki bu mesleğin sürdürülebilirliği içinde yol haritası oluşturmaktadır. Günceli yakalamak ve ihtiyaçlara cevap verebilir olmak açısından etik kuralların da sürekli değişime uğraması ve ihtiyaca cevap verir olması ön koşuldur. Yeni etik kurallar, geleceğe dönük olması ile dinamik ve değişen bir dünyada mükemmel bir platformdur. Çünkü öğretmeyi, rehberlik etmeyi, bu mesleği yükseltmeyi ve güven yaratmayı hedefler. Yeni etik kurallar, işletmeler ve muhasebe mesleği için geleceğe yönelik sürdürülebilirlikleri ile ilgili yol haritalarıdır.
Bu çalışmanın amacı, muhasebe mesleği için yeniden düzenlenmiş olan etik kuralları ele alarak değişikliğin neden gerekli olduğu ve meslek açısından varması hedeflenen katma değerin ne olduğu konusuna ışık tutmaktır. Çalışmanın içeriğinde; etiğin önemi, etik kurallarda değişime gidilmesinin sebepleri ve yeni-eski etik kuralların karşılaştırmalı sunularak yeni etik kuralların mesleğe getirdiği yeniden etik yapılanmanın nasıl olduğu ele alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışma ile muhasebe alanının uygulayıcıları olan meslek mensuplarına ve bu konuya ilgi duyan alanın akademisyenlerine katkı yaratmak hedeflenmiştir.

References

 • ATAĞAN, H. (2007). ULUSLARARASI GELİŞMELER ÇERÇEVESİNDE DENETÇİNİN BAĞIMSIZLIĞI . İzmir : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • AYVAZ, E., & GEÇKİL, T. (2017). MUHASEBE MESLEĞİNDE ETİK: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TUTUMLARINI ÖLÇME SORUNSALI. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi , 17-33.
 • BİLEN, A., & YILMAZ, Y. (2014). MUHASEBE MESLEĞİNDE ETİK VE ETİKLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 57-72.
 • İŞGÜDEN, B., & ÇABUK, A. (2006). Meslek Etiği ve Meslek Etiğinin Meslek Yaşamı Üzerindeki Etkileri. Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 60-86.
 • KIZILBOĞA, R. (2013). İÇ DENETİM SİSTEMİNDE DENETÇİLERİN BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIĞININ ÖNEMİ. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 1, 1, 107-119.
 • KOÇBERBER, S. (2008). DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE DENETİM ETİĞİ. Sayıştay Dergisi , 65-89.
 • ÖZCAN, P. (2019). MUHASEBE MESLEĞİNDE BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK : BALIKESİR İLİ UYGULAMASI. Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi, 117-129.
 • TÜRMOB YAYINLARI, 2. Muhasebe Etik Kongresi, Yaşamda ve Meslekte Etik, 2010.
 • UÇMA UYSAL, T., TÜRKER, M., & KURT, G. (2020, Temmuz 6). T.C Sayıştay Başkanlığı. T.C Sayıştay Başkanlığı Web sitesinden alındı. https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/95906369/files/yayinlar/Etik_ve_Etik_Kurallar.pdf
 • https://www.ethicsboard.org/publications/iesba-webinar-revised-and-restructured-code-0, Erişim Tarihi: (06.02.2020)
 • https://turmob.org.tr/haberler/543f30bb-d5df-446d-a484-b2ad0ba57cd4/_, Erişim Tarihi: (01.08.2020)
 • https://turmob.org.tr/haberler/6fd394a8-a269-4bf0-b311-9532c27c6a34/_, Erişim Tarihi: (19.07.2020)
 • https://www.turmob.org.tr/haberler/a9976e5c-9689-42d4-8e9b-282cde7cb9d6/tehditleri-degerlendirmede-ucuncu-taraf-testi-nasil-uygulanir--ornek-olay-3, Erişim Tarihi: (19.07.2020)
 • https://www.turmob.org.tr/haberler/6b5e4753-6eca-420d-8be8-82776f9a4b60/tehditleri-ele-almada-nasil-bir-yol-izleriz--ornek-olay-4, Erişim Tarihi: (19.07.2020)
 • https://www.turmob.org.tr/haberler/0fb6be9f-0103-4101-9b4c-e9d801b6f8e8/temel-ilkeler-ile-uyuma-yonelik-tehditler-nelerdir--ornek-olay-2, Erişim Tarihi: (19.07.2020)
 • https://turmob.org.tr/haberler/ab4628bb-8259-4e9c-ba4b-5fa60c0f82a2/_, Erişim Tarihi: (28.07.2020)
 • https://turmob.org.tr/haberler/f33faef4-6e7b-40c8-87cc-f56df07aebb9/_, Erişim Tarihi: (29.06.2020)
 • https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/ifac-webinar-raising-awareness-code-ethics, Erişim Tarihi: (05.01.2020)
 • https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/how-new-ethics-code-will-affect-your-standards, Erişim Tarihi: (19.01.2020)
 • https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESBA-Handbook-Code-of-Ethics-2018.pdf, Erişim Tarihi: (12.01.2020)
 • https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TDS/ET%C4%B0K%20KURALLAR/2019_etikkurallar.pdf, Erişim Tarihi: (25.11.2019)
 • https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/Tan%C4%B1t%C4%B1m/Kariyer_Uzman%C4%B1.pdf, Erişim Tarihi: (15.02.2020)
 • https://turmob.org.tr/Kurumsal/TURMOB-Hakkinda, Erişim Tarihi: (09.05.2020.2020)
 • https://turmob.org.tr/haberler/52f20611-77d4-460a-87db-58875491bce8/_, Erişim Tarihi: (27.08.2020)
 • https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/21984/mod_resource/content/1/Meslek%20Eti%C4%9Fi%201.%20Hafta.pdf, Erişim Tarihi: (05.03.2020)
 • http://www.tmud.org.tr/Files/Arsiv/MaliEtikDD.ppt, Erişim Tarihi: (12.02.2020)

Year 2021, Volume: 4 Issue: 1, 21 - 36, 03.02.2021

Abstract

References

 • ATAĞAN, H. (2007). ULUSLARARASI GELİŞMELER ÇERÇEVESİNDE DENETÇİNİN BAĞIMSIZLIĞI . İzmir : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • AYVAZ, E., & GEÇKİL, T. (2017). MUHASEBE MESLEĞİNDE ETİK: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TUTUMLARINI ÖLÇME SORUNSALI. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi , 17-33.
 • BİLEN, A., & YILMAZ, Y. (2014). MUHASEBE MESLEĞİNDE ETİK VE ETİKLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 57-72.
 • İŞGÜDEN, B., & ÇABUK, A. (2006). Meslek Etiği ve Meslek Etiğinin Meslek Yaşamı Üzerindeki Etkileri. Sosyal Bilimler Dergisi, 9, 60-86.
 • KIZILBOĞA, R. (2013). İÇ DENETİM SİSTEMİNDE DENETÇİLERİN BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIĞININ ÖNEMİ. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 1, 1, 107-119.
 • KOÇBERBER, S. (2008). DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE DENETİM ETİĞİ. Sayıştay Dergisi , 65-89.
 • ÖZCAN, P. (2019). MUHASEBE MESLEĞİNDE BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK : BALIKESİR İLİ UYGULAMASI. Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi, 117-129.
 • TÜRMOB YAYINLARI, 2. Muhasebe Etik Kongresi, Yaşamda ve Meslekte Etik, 2010.
 • UÇMA UYSAL, T., TÜRKER, M., & KURT, G. (2020, Temmuz 6). T.C Sayıştay Başkanlığı. T.C Sayıştay Başkanlığı Web sitesinden alındı. https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/95906369/files/yayinlar/Etik_ve_Etik_Kurallar.pdf
 • https://www.ethicsboard.org/publications/iesba-webinar-revised-and-restructured-code-0, Erişim Tarihi: (06.02.2020)
 • https://turmob.org.tr/haberler/543f30bb-d5df-446d-a484-b2ad0ba57cd4/_, Erişim Tarihi: (01.08.2020)
 • https://turmob.org.tr/haberler/6fd394a8-a269-4bf0-b311-9532c27c6a34/_, Erişim Tarihi: (19.07.2020)
 • https://www.turmob.org.tr/haberler/a9976e5c-9689-42d4-8e9b-282cde7cb9d6/tehditleri-degerlendirmede-ucuncu-taraf-testi-nasil-uygulanir--ornek-olay-3, Erişim Tarihi: (19.07.2020)
 • https://www.turmob.org.tr/haberler/6b5e4753-6eca-420d-8be8-82776f9a4b60/tehditleri-ele-almada-nasil-bir-yol-izleriz--ornek-olay-4, Erişim Tarihi: (19.07.2020)
 • https://www.turmob.org.tr/haberler/0fb6be9f-0103-4101-9b4c-e9d801b6f8e8/temel-ilkeler-ile-uyuma-yonelik-tehditler-nelerdir--ornek-olay-2, Erişim Tarihi: (19.07.2020)
 • https://turmob.org.tr/haberler/ab4628bb-8259-4e9c-ba4b-5fa60c0f82a2/_, Erişim Tarihi: (28.07.2020)
 • https://turmob.org.tr/haberler/f33faef4-6e7b-40c8-87cc-f56df07aebb9/_, Erişim Tarihi: (29.06.2020)
 • https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/ifac-webinar-raising-awareness-code-ethics, Erişim Tarihi: (05.01.2020)
 • https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/how-new-ethics-code-will-affect-your-standards, Erişim Tarihi: (19.01.2020)
 • https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESBA-Handbook-Code-of-Ethics-2018.pdf, Erişim Tarihi: (12.01.2020)
 • https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TDS/ET%C4%B0K%20KURALLAR/2019_etikkurallar.pdf, Erişim Tarihi: (25.11.2019)
 • https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/Tan%C4%B1t%C4%B1m/Kariyer_Uzman%C4%B1.pdf, Erişim Tarihi: (15.02.2020)
 • https://turmob.org.tr/Kurumsal/TURMOB-Hakkinda, Erişim Tarihi: (09.05.2020.2020)
 • https://turmob.org.tr/haberler/52f20611-77d4-460a-87db-58875491bce8/_, Erişim Tarihi: (27.08.2020)
 • https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/21984/mod_resource/content/1/Meslek%20Eti%C4%9Fi%201.%20Hafta.pdf, Erişim Tarihi: (05.03.2020)
 • http://www.tmud.org.tr/Files/Arsiv/MaliEtikDD.ppt, Erişim Tarihi: (12.02.2020)

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Administration
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Seval KARDEŞ SELİMOĞLU
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1185-9980
Türkiye


Gamze TİĞRE
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3049-5561
Türkiye

Publication Date February 3, 2021
Published in Issue Year 2021Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Kardeş Selimoğlu, S. & Tiğre, G. (2021). MUHASEBE MESLEĞİNDE BAĞIMSIZLIK STANDARDI İLE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ YENİ ETİK KURALLARIN ULUSLARARASI VE ULUSAL KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ (IFAC-KGK-TÜRMOB) . Ida Academia Muhasebe ve Maliye Dergisi , 4 (1) , 21-36 . Retrieved from http://www.idaacademia.org/en/pub/issue/60200/804532

Gönderim-Kabul Süresi (Ortalama): 42,04 gün (6 hafta)

Makale Kabul Oranı: 0,59

Makale İndirme Sayısı (2018-2020): 18.042