Research Article
BibTex RIS Cite

HÜKÜM VE SONUÇLARIYLA PİŞMANLIK VE ISLÂH MÜESSESESİ

Year 2020, Volume: 3 Issue: 2, 133 - 142, 18.08.2020

Abstract

ÖZ: Vergi mükellefleri vergilendirmeye ilişkin ödev ve sorumluluklarını geciktirmeksizin kanuni sürelerinde yerine getirmeleri beklenmektedir. Herhangi bir şekilde söz konusu ödev ve sorumlulukların yerine getirilmemesi durumunda vergi kanunlarına aykırılık oluşmakta ve dolayısıyla buna neden olan mükelleflere yine kanunlarla öngörülen cezai müeyyideler uygulanmaktadır. Mükelleflerin vergi kanunlarına aykırı davranışları vergi ziyaına sebep olmuş ise buna sebep olan mükellefe kayba uğratılan verginin bir katı kadar vergi ziyaı cezası kesilmektedir. Şatey mükellef Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 359’uncu maddesinde yazılı fillerden biri ile vergi ziyaına sebep olmuş ise bu taktirde kayba uğratılan verginin üç katı vergi ziyaı cezasına muhatap olmaktadır. Kanuna aykırı hangi fiili gerçekleştirirse gerçekleştirsin mükellefin vergi ziyaına sebep olması durumunda bundan duyduğu pişmanlık neticesinde kendiliğinden bu hususu vergi idaresine bildirmesi ve 15 günlük süre içinde VUK’un 371’inci maddesinde yazılı şartları yerine getirmiş olması halinde vergi ziyaı cezasından kurtulmuş olmaktadır. Böylelikle vergi idaresi geç de olsa alacağına kavuşmakta mükellef de vergi cezası almadan vergi borcundan kurtulabilmektedir. Mükellefin vergi uyumunda da artış eğilimi gözlemlenebilmektedir. Bu çalışmada tüm hukukşi hüküm ve sonuçlarıyla VUK’un 371’inci maddesinde hüküm altına alınmış olan pişmanlık ve ıslâh müessesesi değerlendirilmektedir.

References

  • Ak, Ahmet ve Ekeryılmaz, Ş. (2016). “Türk Vergi Hukukunda Pişmanlık ve Islâh Müessesesinin Geçirdiği Aşamalar ve Mevcut Halinin Değerlendirilmesi”. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_SBD/arsiv/2016_2/ahmet_ak.pdf. Erişim: 18.05.2020. Akkoç, Elif. (2016). “Türk Vergi Hukukunda Pişmanlık ve Islâh. Yüksek Lisans Tezi”. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aksoy, Şerafettin. (2012). “Türk Vergi Hukukunda Pişmanlık ve Islâh Müesesesi”. https://dergipark.org.tr/en/pub/iumamk/issue/757/8166. Erişim: 15.05.2020. Apalı, İbrahim. (2017). “Vergi Usul Kanununa Göre Pişmanlık ve Islâh Müessesesi Uygulaması ve Faydaları”. Mali Çözüm Dergisi. http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/140malicozum/19_Ibrahim_APALI.pdf. Erişim: 16.05.2020. Baki, Mehmet Hanifi. (2008). “Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Pişmanlık ve Islâh”. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. James, Alm. (1999). “Tax Compliance and Administration”. https://www.researchgate.net/publication/247699437_Tax_Compliance_and_Administration. Erişim: 15.05.2020. Kızılot, Şükrü. (2000). “Pişmanlık ve Islâh”. Hürses Gazetesi. https://www.hurses.com.tr/. Erişim: 14.05.2020. Yıldırım, Zübeyir. (2011). Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islâh. Ankara: Adalet Yayınevi. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu
Year 2020, Volume: 3 Issue: 2, 133 - 142, 18.08.2020

Abstract

References

  • Ak, Ahmet ve Ekeryılmaz, Ş. (2016). “Türk Vergi Hukukunda Pişmanlık ve Islâh Müessesesinin Geçirdiği Aşamalar ve Mevcut Halinin Değerlendirilmesi”. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_SBD/arsiv/2016_2/ahmet_ak.pdf. Erişim: 18.05.2020. Akkoç, Elif. (2016). “Türk Vergi Hukukunda Pişmanlık ve Islâh. Yüksek Lisans Tezi”. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aksoy, Şerafettin. (2012). “Türk Vergi Hukukunda Pişmanlık ve Islâh Müesesesi”. https://dergipark.org.tr/en/pub/iumamk/issue/757/8166. Erişim: 15.05.2020. Apalı, İbrahim. (2017). “Vergi Usul Kanununa Göre Pişmanlık ve Islâh Müessesesi Uygulaması ve Faydaları”. Mali Çözüm Dergisi. http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/140malicozum/19_Ibrahim_APALI.pdf. Erişim: 16.05.2020. Baki, Mehmet Hanifi. (2008). “Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Pişmanlık ve Islâh”. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. James, Alm. (1999). “Tax Compliance and Administration”. https://www.researchgate.net/publication/247699437_Tax_Compliance_and_Administration. Erişim: 15.05.2020. Kızılot, Şükrü. (2000). “Pişmanlık ve Islâh”. Hürses Gazetesi. https://www.hurses.com.tr/. Erişim: 14.05.2020. Yıldırım, Zübeyir. (2011). Vergi Ceza Hukukunda Pişmanlık ve Islâh. Ankara: Adalet Yayınevi. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu

Details

Primary Language Turkish
Subjects Economics
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Mutlu YORULDU 0000-0002-1010-2938

Publication Date August 18, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA YORULDU, M. (2020). HÜKÜM VE SONUÇLARIYLA PİŞMANLIK VE ISLÂH MÜESSESESİ. Ida Academia Muhasebe Ve Maliye Dergisi, 3(2), 133-142.

Gönderim-Kabul Süresi (Ortalama): 42,04 gün (6 hafta)

Makale Kabul Oranı: 0,59

Makale İndirme Sayısı (2018-2020): 18.042